Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

  

  Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 57η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 28 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


1)    Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού Α.Μ. 60/2019)», συνολικής δαπάνης εργασιών 107.234,94€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2)     Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Α.Μ. 195/2017)», συνολικής δαπάνης εργασιών 152.736,78€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

3)     Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου τρεχούμενων  λογαριασμών μηνός Νοεμβρίου 2022


4)    ΄Εγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης για την “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού” (Α.Μ. 139/2022)

5)    ΄Εγκριση Πρακτικού (3) Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρων για τη δημιουργία ή / και αναβάθμιση στάσεων στο Δ.Α.Α.Κ.” ενδεικτ.προϋπ/σμού 97.340,00 € συμπερ. Του Φ.Π.Α. 24%, αρ. Μελ. 92/2021 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 173688

6)   ΄Εγκριση Πρακτικού (3) αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξης οριστικού μειοδότη, για τις Ομάδες: ΟΜΑΔΑ Β1, ΟΜΑΔΑ Β2, ΟΜΑΔΑ Β3, της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών διάρκειας 24 μηνών (2022-2024)” ενδ.προϋπ/σμού 945.553,40 € πλέον ΦΠΑ 24% και πλέον δικαιώματος προαίρεσης ποσού 194.368,02 €, πλέον ΦΠΑ 24%, αρ. Μελ. 15/2022 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 171785

7)  Απαλλαγή ορισμένης υπόλογου υπαλλήλου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για δαπάνη που αφορά σε τρεις νέες παροχές επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 61 , τοποθέτηση δύο φωτιστικών σωμάτων και δύο φωτιστικών στήλων επί της οδού Μπότσαρη, τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος επί της οδού Ξυλούρη και ενός φωτιστικού σώματος επί της οδού Αυξεντίου και μετατόπιση κολώνας επί της οδού Σωκράτους  στο Δήμο Αγίων Αναργύρων- Καματερού

8)    Λήψη απόφασης για παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους για τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2023

    
9)     Ορισμός συμβολαιογράφων για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων και εγγράφων του Δήμου Αγίων  Αναργύρων- Καματερού για το έτος 2023


10)      Λήψη απόφασης περί ορισμού Δικαστικών Επιμελητών για το έτος 2023 για τις επιδόσεις των δικογράφων και εγγράφων του Δήμο


11)  Λήψη απόφασης για την έγκριση ασκήσεως Εφέσεως κατά της υπ’ αρ. 11/2022 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ιλίου

12)   Λήψη απόφασης περί ασκήσεως Εφέσεως κατά της υπ’αρ.19/2022 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ιλίου.

13)      Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και σύναψης σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο : “Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού & Συστήματος Προτεραιότητας για τα 3 ΚΕΠ του Δήμου ”

14)    Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο: "Κατασκευή – Συμπλήρωση του δικτύου ομβρίων στο Γεροβουνό" (Α.Μ. 26/2021)

 

Μοιράσου την σελίδα