Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 34η (τακτική) συνεδρίαση έ-τους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 12-7-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :


1. Διαγραφές από οφειλές Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) , Δημοτικού Φόρου (ΔΦ) και Δημοτικών Τελών (ΔΤ) παρελθόντων ετών

2. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο “Συντή-ρηση & επισκευή δημοτικών γυμναστηρίων - αθλητικών εγκαταστάσεων” (Α.Μ. 35/2019), συνολικής δαπάνης εργασιών36.590,84 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«Επεκτάσεις τμημάτων αγωγών ομβρίων- κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής» (Α.Μ. 162/2018)

4. Σύναψη εξώδικου συμβιβασμού, για την αποζημίωση λόγω φθοράς του με αρ. κυ-κλοφ.ΥΒΡ-0043 δικύκλου, ιδιοκτησίας Θεοδώρου Φούκα του Παύλου

5. Εξειδίκευση Πίστωσης για την ενταγμένη Πράξη «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας» (ΟΠΣ 5161697)
 

Μοιράσου την σελίδα