Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021

 

   Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην 54η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 14-12-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1)   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο:

       « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

       ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  (Α.Μ. 76/2016)»

 

2)    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο:

        « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

        ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  (Α.Μ. 25/2015)»

 

3)      Απαλλαγή υπόλογου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά σε

         δαπάνη για  Τέλη ΚΤΕΟ

 

4)      ΄Εγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης για το έργο

         «Εργα ΑΠΕ και ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων στην

         Δ.Κ. Αγ.Αναργύρων» (A.M. 150/2021)

 

5)     ΄Εγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης για την

         εκπόνηση της «Σύνθετης μελέτης για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων της

         περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού, με την ανάπτυξη πρότυπου

         υδροσυστήματος» (A.M. 125/2021)

 

6)     ΄Εγκριση τιμολογίων παγίας προκαταβολής 2021

 

7)      Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, από  Πράξη

         Εφαρμογής  Γ2

 

8)      Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου

         τρεχούμενων λογαριασμών, μηνός Νοεμβρίου 2021

 

9)   Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Αστική

      Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και έγκριση

      τευχών της Α.Μ. 152/2021

 

 

10)    Έγκριση διενέργειας της γενικής υπηρεσίας ΠΛΗΡΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ &

         ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (PORTAL) (υπ’ αριθμ. 168/2021

         Μελέτης) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση,

         έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και

         κατακύρωση της υπηρεσίας σε εταιρεία

 

11)    Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2021

 

 

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα