Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 30η (τακτική) συνεδρίαση έ-τους 2022της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις14-6-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Απαλλαγή υπόλογου από χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορά σε ημερήσια αποζημίωση , έξοδα διανυκτέρευσης, συμμετοχής και  αερομεταφοράς προσωπικού του Δήμου, ήτοι της Προϊστάμενης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των Προϊστάμενων τμημάτων ταμειακής Υπηρεσίας και προμηθειών και διαχείρισης υλικού 
2.   Απαλλαγή υπόλογου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά σε ημε-ρήσια αποζημίωση της Προϊστάμενης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

3.  Απαλλαγή υπόλογου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά σε ημε-ρήσια αποζημίωση της Αναπληρώτριας Προϊστάμενης Ταμειακής Υπηρεσίας του Δή-μου

4.Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για  κάλυψη δαπανών μετακίνησης υπαλλήλου στο εξωτερικό (Λέτσε, Ιταλία),  για συμμετοχή στην  4η Συνάντηση Εργασίας της δράσης “TIME4EU”

5. Απαλλαγή υπόλογου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, που αφορά σε μετα-τόπιση κολώνας επί της οδού Αριστείδου 47, τοποθέτηση 3 φωτιστικών στύλων και 3 φωτιστικών σωμάτων επί των οδών Ζακύνθου-Φαβιέρου-Ζωσιμάδων  και τοποθέτηση 1 φωτιστικού σώματος επί της οδού Παυσανία 9 στην ΔΚ Καματερού στο Δήμο Αγίων Αναργύρων- Καματερού

6. ΄Εγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών μηνός Μαίου 2022

7.   ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων-πεζοδρόμων (Α.Μ. 192/2017)”

8.  ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση-συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου (λακκούβες) (Α.Μ. 202/2017)”


9.  ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση-συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου (λακκούβες) (Α.Μ. 82/2016)”

10. Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6444 “΄Εξοδα αδελφοποιήσεων” του προϋπο-λογισμού οικ.έτους 2022, για τα έξοδα φιλοξενίας αντιπροσωπείας του αδελφοποιη-μένου Δήμου Λύσης στο Δήμο, στο πλαίσιο εορτασμού των πολιούων της πόλης μας

11.  Κλείσιμο ανενεργών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου στην ALPHABANK

12.  Έγκριση πρακτικού επιτροπής ΚΑ 20 περί της αύξησης του συμβατικού ποσού της 17385/1-9-2021 συμβάσεως, όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης του Κ.Α. 20.6641.0001 κατά €82.147,43 με ΦΠΑ (ποσοστό 50%) , αλλά και της παράτασης της σύμβασης αυτής μέχρι 31/12/2022

13.Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης έργου με τίτλο: “Αποκατάσταση αγωγού ομβρίων επί της οδού Αγ. Ανδρέα Δ.Κ.Α.Α.” και αποδοχή της Α.Μ. 54/2022

14.Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) για την επιλογή αναδόχου εκ-πόνησης της μελέτης “Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αγ. Αναργύρων – Καματερού” (Α.Μ. 184/2020)

15.   Έγκριση πρακτικού επιτροπής ΚΑ 20 περί χρονικής παράτασης της με αριθ. πρωτ. 17279/31-08-2021 σύμβασης για την Προμήθεια ανταλλακτικών για οχήματα άνω των 3.5tn  και Μ.Ε & για οχήματα κάτω των 3,5tn, της με  Αριθ. Μελέτης 47/2020 και  Αριθ. Διακήρυξης 20158/19-09-2020


 

Μοιράσου την σελίδα