Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 12η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 14-3-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 
1. Έγκριση Πρακτικού (3) Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξης οριστικού μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ‘Η/ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Α.Α.Κ.» ενδεικτικού προϋπολογισμού 97.340,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, , Αρ. Μελέτης 92/2021 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 173688.

2.  Διαγραφή χρέους από βεβαιωτικούς Καταλόγους της κ. Αδάμου Ευανθίας

3. Σύσταση της πάγιας προκαταβολής του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού και ορισμός υπόλογου της πάγιας προκαταβολής

4. Έγκριση των Πρακτικών Αποσφράγισης και Αξιολόγησης α) Δικαιολογητικών  και Βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών β) Βαθμολόγησης Οικονομικών  Προσφορών και γ) Δικαιολογητικών κατακύρωσης της Προμήθειας  με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Αγ. Ανάργυρων - Καματερού» ενδεικτικού προϋ-πολογισμού 299.925,00€ πλέον  Φ.Π.Α.24% , Αρ. Μελέτης 1/2022 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 180640

5. Λύση Σύμβασης Έργου: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ_ Α.Μ. 26 / 2019

6.    Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και όρων διαπραγμάτευσης, και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για τη προμήθεια τροφίμων για την σίτιση των νηπίων και βρεφών που φιλοξενούνται στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, για την προμήθεια ειδών διαβίωσης  προς τους άπορους δημότες – κατοίκους μέσω Κοινωνικής Υπηρεσίας  για το Πάσχα 2023 και για παροχή μέσων ατομικής προστασίας – παροχή γάλακτος στους δικαιούχους   εργαζόμενους  του Δήμου, έως ότου  τελειώσουν οι διαδικασίες  υλοποίησης της ΑΜ 472022  μέσω ΕΣΗΔΗΣ ( Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός), στην οποία περιλαμβάνεται η προμήθεια .

 

Μοιράσου την σελίδα