Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 8η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 14-2-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.΄Εκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου έτους 2022

2. Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Υπηρεσίας  με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Α.Α.Κ..» ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον  Φ.Π.Α. 24%, Αρ. Μελέτης 116/2022 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 176206
 

 

 

Μοιράσου την σελίδα