Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακα-λούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 35η (τακτική) συνεδρίαση έ-τους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 19-7-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :


1.΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων,  κατά το διδακτικό έτος 2022-2023

2.  Τροποποίηση της ΑΠΟΦ 487/2021 περί συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Σύνθετη μελέτη για τη  διαχείριση των ομβρίων υδάτων της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού, με την ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος» (A.M.125/2021) 

3.  Αποδοχή δωρεάς απ’ το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, ύψους 19.964 €, για τη δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής στο Δήμο μας

4.Συμμόρφωση με την αριθμ. 1033/2022 (ΓΑΚ 679/16-05-2022) απόφαση  του 2ου κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. (αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  καυσίμων και  λιπαντικών διάρκειας 24 μηνών»(2022-2024) -A.M. 15/2022) 

5. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο “Συντήρηση & επισκευή δημοτικών γυμναστηρίων - αθλητικών  εγκαταστάσεων” (Α.Μ. 35/2019), συνολικής δαπάνης εργασιών  36.590,84 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

6. Λήψη απόφασης για την άσκηση Εφέσεως κατά της 8044/2022 απόφασης του Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών – Τμήμα 31ο Μονομελές

7. Εγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης για την εκπόνηση της «Σύνθετης μελέτης για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού, με την ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος» (A.M. 125/2021)

8. Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της υποβολής πρότασηςτου Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, στο Πρόγραμμα “Βελτίωση οδικής 16ασφάλειας”, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης


 

Μοιράσου την σελίδα