Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023

   

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 39η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 19-9-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση πρακτικού επιτροπής ΚΑ 62 για επικαιροποίηση/αντικατάσταση εξοπλισμού της με  αριθ. ΑΔΑΜ 23SYMV012788949 2023/05/31 σύμβασης.

2)  Έγκριση των Πρακτικών Αποσφράγισης και Αξιολόγησης 1) Δικαιολογητικών-Τεχνικών και 2) Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 120.003,16€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, πλέον δικαιώματος προαίρεσης ποσού 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, Αρ. Μελέτης 66/2023 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 199132.

3)  Εξειδίκευση πίστωσης (οικ. Ενίσχυση) για την κ. Αικατερίνη Τζάφη.

4)  Εξειδίκευση πίστωσης (οικ. Ενίσχυση) για την κ. Άννα Ζαχαροπούλου.

5)  Εξειδίκευση πίστωσης (οικ. Ενίσχυση) για τον κ. Δημήτριο Σαραντίδη.

6) Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών μηνός Αυγούστου 2023.

7) Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αίτησης Ιωάννη Παρδάλη του Δημητρίου και Νικολέττας Χριστοπούλου του Δημητρίου εξώδικου καθορισμού τιμής μονάδος για την καταβολή της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στην ισχύουσα αντικειμενική αξία της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4315/2014.

                                  

Μοιράσου την σελίδα