Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 37η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 2-8-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1.Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού

2.Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη που αφορά μετατόπιση τσιμεντένιας κολώνας επί της οδού Μυκάλης 64 στην ΔΚ Καματερού στο Δήμο Αγίων Αναργύρων- Καματερού

3. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Πε-ρίφραξη παιδικών χαρών & αρχαιολογικού ενδιαφέροντος χώρων του Δήμου
(Α.Μ. 209/2018)»,συνολικής δαπάνης εργασιών 61.976,59€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

4. Λήψη απόφασης για παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους για τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2022

5.Απαλλαγή υπόλογου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά σε έλεγχο  ΚΤΕΟ και έκδοση καρτών καυσαερίων, σε οχήματα του Δήμου

6. Έγκριση Πρακτικού εξέτασης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια σακουλών, big-bag υπόγειων κάδων καθαριότητας και λοιπών ειδών καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος, διάρκειας 36 μηνών (2022-2025)” ενδεικτικού προϋπολογισμού 299.998,00 € συμπερ.του Φ.Π.Α. 24%, αρ.μελ. 13/2022 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 162800

 

 

Μοιράσου την σελίδα