Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην 56η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 21-12-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1)  Παράταση της διάρκειας της σύμβασης με αρ.πρωτ. 11381/11-6-2021 Σύμβασης,

      που αφορά “Προμήθεια επίπλων βρεφονηπιακών σταθμών”

 

2)  Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της Α.Μ. 143/2021 για

      την εκτέλεση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

      ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ
      ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»

 

3)   ΄Εγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης για την εκπόνηση

      της «Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού» (A.M.

      184/2020)

 

4)  Έγκριση του 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο:

     Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση

     ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού” (Α.Μ.

     175/2020)

 

5)  Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων της περ. δ΄της παρ. 11 του άρθρου 221 του

      ν. 4412/2016 για τη σύμβαση με περιγραφή «Δράσεις και Εργαλεία για την

      Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην

      Επιχειρηματικότητα Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού (Διαδημοτικό

      Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ”)», (MIS) 5063615.

 

6)   Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων της περ. δ΄της παρ. 11 του άρθρου 221

      του  ν. 4412/2016 για τη σύμβαση με περιγραφή «Δράσεις για την Αντιμετώπιση

      της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στον Δήμο

      Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα “ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ” και

      “ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”)», (MIS) 5063620.

7)   Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων της περ. δ΄της παρ. 11 του άρθρου 221

      του  ν. 4412/2016 για τη σύμβαση με περιγραφή “Ενίσχυση της

       ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜμΕ – Βελτίωση της   

      ελκυστικότητας για προσέλκυση επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου

      Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού, Τμήμα Α:

      Δημιουργία Μικρο-θερμοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων στον Δήμο Αγίων

      Αναργύρων Καματερού (Δράση 3a) MIS 5055380, Τμήμα Β : Μηχανισμός

      ανάπτυξης και προαγωγής της Επιχειρηματικότητας του Δήμου

       Αγ. Αναργύρων-Καματερού (Δράση 3d) MIS 5063653”

 

8)  Έγκριση (ή απόρριψη) των παρασχεθεισών διευκρινίσεων από την ένωση

     εταιρειών «UNICERT ACADEMY IKE –ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

     Α.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» για τον διαγωνισμό που αφορά την

     υπηρεσία με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Προώθησης, Στήριξης και Παρακολούθησης της

     Κοινωνικοποίησης και της Ένταξης των Περιθωριοποιημένων Ομάδων στο Δήμο Αγίων

     Αναργύρων- Καματερού (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΔΙΕΥΡΥΝΩ")», ενδεικτικού

    προϋπολογισμού 450.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,  Αρ. Μελέτης

    142/2020 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 107030, σε απάντηση της 20.899/15-10-2021

    πρόσκλησης παροχής διευκρινίσεων στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την αρ.

     553/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ

 

9)  Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο

     “Μονώσεις και λοιπές εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτηρίων του Δήμου

      Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Α.Μ. 71/2018)”, συνολικής δαπάνης εργασιών 72.015,56

      , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

10)   Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο

      “Διαμόρφωση αύλειου χώρου 1ου Γυμνασίου  (Α.Μ. 70/2007)”, συνολικής δαπάνης

      εργασιών 83.647,94 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

11)  Σύμφωνη γνώμη υποβολής πρότασης από την εταρεία “Κτιριακές Υποδομές

       Α.Ε.” και ανάληψης κόστους λειτουργίας και συντήρησης του 5ου και 10ου

       Νηπιαγωγείου Καματερού

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα