Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023

 

   Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 9η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 21-2-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.  Λήψη απόφασης α) περί εξειδίκευσης πίστωσης του κωδικού Κ.Α. 00.6495.0013 του Προϋπολογισμού του Οικονομικού ΄Ετους 2023 με τίτλο: «Αποζημίωση σε θιγόμενους από υπαιτιότητα του Δήμου» και β) περί σύναψης εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση του Χρήστου Καματερού, λόγω φθοράς του  οχήματός του
2.   Λήψη απόφασης α) περί εξειδίκευσης πίστωσης του κωδικού Κ.Α. 00.6495.0013 του Προϋπολογισμού του Οικονομικού ΄Ετους 2023 με τίτλο: «Αποζημίωση σε θιγόμενους από υπαιτιότητα του Δήμου» και β) Την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης για την σύναψη εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση της  Καλλιόπης Κουτσιάρα , λόγω φθοράς του οχήματός της
3.  Λήψη απόφασης περί α) περί εξειδίκευσης πίστωσης του κωδικού Κ.Α. 00.6495.0013 του Προϋπολογισμού του Οικονομικού ΄Ετους 2023 με τίτλο: «Αποζημίωση σε θιγόμενους από υπαιτιότητα του Δήμου» και β) Την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης για την σύναψη εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση της Μαρίας Μιχοπούλου, λόγω φθοράς του οχήματός της

4.  Λήψη απόφασης περί α) περί εξειδίκευσης πίστωσης του κωδικού Κ.Α. 00.6495.0013 του Προϋπολογισμού του Οικονομικού ΄Ετους 2023 με τίτλο: «Αποζημίωση σε θιγόμενους από υπαιτιότητα του Δήμου» και β) Την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης για την σύναψη εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση της Αθηνάς Τσιούμα, λόγω φθοράς του οχήματός της

5.  Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο   Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων (Α.Μ. 57/2019) »,  συνολικής δαπάνης εργασιών 52.261,92 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

6.  Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη που αφορά σύνδεση φωτοβολταϊκών σωμάτων  και αγορά φωτοβολταϊκού μετρητή επί της οδού Γ. Παπανδρέου & Αγαμέμνωνος  στην ΔΚ Αγίων Αναργύρων ,υπογραφή σύμβασης υδροληψίας επί της οδού Ναυαρίνου 11, και υποβολή δύο αιτημάτων υδροληψιών πλατειών επί των οδών Γληνού 13 και Καστρίου 13 στην ΔΚ Καματερού στο Δήμο Αγίων Αναργύρων- Καματερού

7.  Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο: "Κατασκευή – Συμπλήρωση του δικτύου ομβρίων στο Γεροβουνό" (Α.Μ. 26/2021)

8.   Έγκριση πρακτικού επιτροπής ΚΑ 20 περί χρονικής παράτασης και ενεργοποίηση προαίρεσης (option) της με αριθ. πρωτ. 17279/31-08-2021 σύμβασης για την Προμήθεια ανταλλακτικών για οχήματα άνω των 3.5tn  και Μ.Ε & για οχήματα κάτω των 3,5tn,  με  Αριθ. Μελέτης 47/2020 και  Αριθ. Διακήρυξης 20158/19-09-2020.

 

Μοιράσου την σελίδα