Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023

   

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 10η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 28-2-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.    Εξειδίκευση πίστωσης, για οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη

2.     Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου τρεχούμενων
        λογαριασμών, μηνός Ιανουαρίου 2023

3.     ΄Ανοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου, για εξυπηρέτηση της Δ/νσης Πολιτισμού –
        Αθλητισμού, προμήθεια τερματικού μηχανήματος POS και ορισμός χρήστη περιορισμένης
         πρόσβασης στο Web Banking

4.     Κλείσιμο ανενεργού τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου, στη EUROBANK

5.      ΄Εγκριση των Πρακτικών Αποσφράγισης και Αξιολόγησης: 1) Δικαιολογητικών-Τεχνικών
          Προσφορών και 2) Οικονομικών Προσφορών της Προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια
          ηλεκτρολογικού υλικού” ενδ.προϋπ/σμού 225.337,26 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, αρ. Μελ.
          139/2022 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 178501

6.       Λήψη απόφασης για παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους, για την εκπροσώπηση
          του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων
          Αθηνών, κατά τις δικασίμους για τον μήνα Μάρτιο του έτους 2023

7.       Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αίτησης Αικατερίνης ή Κατίνας συζ. Γεωργίου Ψαθά,
          το γένος Μανούσου και Μαρίας Μαυρόγιαννη εξώδικου καθορισμού τιμής μονάδος, για
          την καταβολή της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, στην ισχύουσα αντικειμενική αξία
          της Δημ.Κοιν.Καματερού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4315/2014
   
8.        Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη που αφορά σε συμμετοχή
          υπαλλήλων του Δήμου σε επιμορφωτικό σεμινάριο    

9.        Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2023    

 

Μοιράσου την σελίδα