Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 29 Αυγούστου 2023


 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 36η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 29-8-2023, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1)   ΄Εγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια γραφικής ύλης, εντύπων και πολλαπλών εκτυπώσεων, εποπτικού υλικού και ειδών δημιουργικής απασχόλησης που χρειάζονται, για να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, των βρεφονηπιακών σταθμών και των υπηρεσιών Πολιτισμού και ΄Αθλησης, συμπεριλαμβανομένου και τις ανάγκες γραφικής ύλης για παιδιά των άπορων οικογενειών, καθώς και την προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης (τόνερ, μελάνια, μελανοταινίες κ.λ.π.) και φωτοτυπ.χαρτιού Α4”, ενδ. προϋπ/σμού 65.955,84 € συμπερ.του Φ.Π.Α. 24% (προϋπ/σμός χωρίς ΦΠΑ: 53.190,19 €, ΦΠΑ: 12.765,55 €,  αρ.μελέτης 22/2023 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194129

2)     Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο ««Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας για την συντήρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών Δ.Α.Α.Κ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 234.384,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, Αρ. Μελέτης 33/2023 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 195722.
 
3)     Έγκριση των Πρακτικών Αποσφράγισης και Αξιολόγησης 1) Δικαιολογητικών-Τεχνικών και 2) Οικονομικών Προσφορών της Προμήθειας για την Ομάδα Δ (Χρώματα – Μικροεργαλεία) του διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ» (Α.Μ. 63/2021), ενδεικτικού προϋπολογισμού (65.023,30€), πλέον Φ.Π.Α και δικαιώματος προαίρεσης δέκα χιλιάδων τριακοσίων οκτώ Ευρώ (10.308,00€), ομοίως πλέον Φ.Π.Α. και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 197873,1 που διενεργείται με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. α’ του Ν. 4412/2016 κατόπιν της ΓΝΩΜΗΣ Δ10 ΕΑΔΗΣΥ /2022 της Αρχής

4) Απαλλαγή υπαλλήλου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για δαπάνη που αφορά σε έκδοση κάρτας ελέγχου καυσαερίων και ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου»

5)  Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου “Βελτίωση της οδικής ασφάλειας των οδών Στρ. Αλεξ. Παπάγου και Αγ. Νικολάου Δ.Κ. Καματερού” (Α.Μ. 100/2022)

6)  Αποδοχή ένταξης της Πράξης  “ΚΑΤΑΣΚΕΥH ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ” με Κωδικό ΟΠΣ 5040179 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

7)  Αποδοχή ένταξης της Πράξης  “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ” με Κωδικό ΟΠΣ 5041681 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

8)  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» (Α.Μ. 79/2023)

 

Μοιράσου την σελίδα