Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 28η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 7-6-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:45, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.  Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Α.Α.Κ.», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»

2. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Επεκτάσεις τμημάτων αγωγών ομβρίων-Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής» (Α.Μ. 162/2018), συνολικής δαπάνης εργασιών 51.033,33 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

3. Έγκριση των Πρακτικών Αποσφράγισης και Αξιολόγησης α) Δικαιολογητικών  και Βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών β) Βαθμολόγησης Οικονομικών  Προσφορών και γ) δικαιολογητικών κατακύρωσης της Υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 258.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% ) Α.Μ. 179/2020, Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 6528/18-03-2022, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 157770

4.  ΄Εγκριση 8ης παράτασης συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Κέντρου Κοινωνικών-Προνοιακών υποδομών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας» (Α.Μ. 82/2011)

5.  Αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2022


 

Μοιράσου την σελίδα