Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 49η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 8 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:45 , για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί μη  ασκήσεως ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 11450/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
2. Παράταση της διάρκειας, της με αρ.πρωτ. 23447/18-11-2021 Σύμβασης, που αφορά Προμήθεια ειδών καθ/τας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των βρεφονηπιακών σταθμών

3. Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων» και αποδοχή της Α.Μ. 114/2022

4. Απαλλαγή υπολόγων υπαλλήλων του Δήμου  από χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν σε ημερήσια αποζημίωση, κάλυψη κόστους μετακινήσεων και διαμονής τους για τη συμμετοχή τους στην 6η συνάντηση εργασίας της δράσης ΤΙΜΕ4ΕU στη Σλοβενία

5. Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης , για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ” (Α.Μ. 63/2021) – Ομάδα Δ  (Χρώματα-Μικροεργαλεία)

6. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμή,  έλεγχο κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου έτους 2022

7. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την καταβολή της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας Ανθούλας Τουρμούσογλου στο Ο.Τ. 1000Α της Δ.Κ. Καματερού
8. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την καταβολή της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας Αναστασίου Αθανασίου στα Ο.Τ. 300 και 302 της Δ.Κ. Καματερού
9. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την καταβολή της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας Ερμιόνης Φλούδα στο Ο.Τ. 300 της Δ.Κ. Καματερού
10.  Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την καταβολή της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας Ιωάννη Σαρρή του Γεωργίου στο Ο.Τ. 338 της Δ.Κ. Καματερού.

11. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού, για την καταβολή της αποζημίωσης, λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας της Ελένης Πανούτσου-Λιάπη του Κων/νου, στο Ο.Τ. 299 της Δ.Κ.Καματερού
 
 12. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 35.575,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την υπηρεσία: Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων: “Χριστούγεννα 2022 στην πόλη μας”

 13. Έγκριση όρων σχεδίου συμπληρωματικής δανειακής σύμβασης   συνολικού ποσού  115.000, για την εκτέλεση έργου « Δίκτυο παρεμβάσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας και ενίσχυσης της προσβασιμότητας σε οδούς του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης  

    
                                                                                 

 

 

Μοιράσου την σελίδα