Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 28η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 29η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & I.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.  ΄Εγκριση χρονικής παράτασης για το έργο: “Επισκευή και συντήρηση αύλειων χώρων σχολείων (Α.Μ. 75/2018)

2.   Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και όρων διαπραγμάτευσης, και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την προμήθεια τροφίμων για την  ενίσχυση του συσσιτίου για άπορους δημότες(Α.Μ42/2021)

3. Έγκριση πρακτικού της  επιτροπής ΚΑ 20 περί ενεργοποίησης  του δικαιώματος προαίρεσης (option) της υπ’ αριθμ. 28330/20-12-2019  σύμβασης: για την προμήθεια καυσίμων με την κ. ΧΑΤΖΑΚΗ ΣΠΥΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, (ΑΜ 98/2019, α/α ΕΣΗΔΗΣ 14952).

4. “Έγκριση του Πρακτικού αξιολόγησης  για την ανάθεση  της  παροχής ιατρικών υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου Αγ. Αναργύρων Καματερού λόγω της πανδημίας Covid-19”

5.  Eισήγηση για εξειδίκευση πίστωσης για την κ Λουκοπούλου Ευφροσύνη

6.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αίτησης Δημητρίου Νικολόπουλου του Ιωάννη εξώδικου καθορισμού τιμής μονάδος για την καταβολή της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στην ισχύουσα αντικειμενική αξία της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4315/2014.

7.  Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την καταβολή της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας Ιωάννη Σαρρή του Γεωργίου στο Ο.Τ. 338 της Δ.Κ. Καματερού.

8.   Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την καταβολή της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας Γιαννούλας Τσώνη του Πάνου συζ. Γραμματικού στο Ο.Τ. 318 της Δ.Κ. Καματερού.

9.  Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την καταβολή της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας Ταξιάρχη Γραμματικού στο Ο.Τ. 318 της Δ.Κ. Καματερού.

10.  Λήψη απόφασης για παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους για τον μήνα Ιούλιο του έτους 2021.

11.  Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για Τέλη ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου

12.  Λήψη απόφασης περί αδυναμίας του Δήμου εκτέλεσης της υπηρεσίας Καθαρισμού κτιρίων μετά από Εισαγγελικές Παραγγελίες  με ίδια μέσα.

13.  ΄Εγκριση Σύναψης και Ανάθεσης Δημόσιας Σύμβασης για την “ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ” (Α.Μ. 96/2021)

14. ΄Εγκριση Σύναψης και Ανάθεσης Δημόσιας Σύμβασης για την “ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ” (Α.Μ. 97/2021)

15.  Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών-Τεχνικών Προσφορών της υπηρεσίας με τίτλο «Δράσεις και Εργαλεία για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ”)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, Αρ. Μελέτης 141/2020 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 106821.

16.   ΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ  ΔΕΗ

17.  Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών-Τεχνικών Προσφορών για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω άγονου διαγωνισμού της Υπηρεσίας με τίτλο: «Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων» ενδ.προϋπ/σμού 100.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%), πλέον δικαιώματος προαίρεσης, ποσού 30.000,00 €, αρ. μελ. 21/2020 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ  132828.

18.  Έγκριση ανακοίνωσης ΣΟΧ 05/2021 για την σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας απασχόλησης με προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και ορισμός επιτροπής επιλογής προσωπικού για τη λειτουργία των 5 νεοϊδρυθέντων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου

19. Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών-Τεχνικών Προσφορών του διαγωνισμού  με τίτλο «Δράσεις Αντιμετώπισης Φτώχειας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 515.000,00€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,  Αρ. Μελέτης 143/2020 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 107031.

Μοιράσου την σελίδα