Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 29η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 6 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & I.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

      1.  Αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2021  

      2.  Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 6.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την υπηρεσία: Πραγματοποίησης Αθλητικής εκδήλωσης: “ Αγώνας δρόμου  WESTRUN ”

3. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των ΚΔΑΠ του Δήμου

4.  Έγκριση α) Πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών-Τεχνικών Προσφορών και β) Πρακτικού  αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης  λόγω άγονου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: “Προμήθεια τριών μικρών φορτηγών” (Α.Μ. 51/2020), εκτιμώμενης αξίας 85.887,09€ πλέον ΦΠΑ 24%.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: “Προμήθεια γερανού με αρπάγη και κιβωτάμαξας και προσαρμογή τους σε υπάρχον πλαίσιο οχήματος” (Α.Μ. 84/2020), εκτιμώμενης αξίας 34.274,20€ πλέον ΦΠΑ 24%.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: “Προμήθεια Αυτοκινήτων τύπου Μίνι βαν” (Α.Μ. 108/2020), εκτιμώμενης αξίας 26.612,90 € πλέον ΦΠΑ 24%.»

Συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 146.774,19 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ) και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 108392.

5.  Έγκριση Πρακτικού Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.), της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων προϋπολογισμού, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού του Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού» (Α.Μ.146/20), εκτιμώμενης αξίας 1.209.677,42Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

6.   Έγκριση του Πρακτικού αξιολόγησης  για την ανάθεση  της διενέργειας διαγνωστικών τεστ Covid-19  στο προσωπικό και για  ανάγκες του Δήμου

7.   Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και σύναψης σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

8.  Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και σύναψης σύμβασης για την ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ με τίτλο : «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»

9.  Έγκριση του Πρακτικού του Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού της  Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού» (A.M. 58/2021), προϋπολογισμού μελέτης 59.520,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (11.520,00 €).

10. “Έγκριση του Πρακτικού αξιολόγησης  για την ανάθεση  της Προμήθεια τροφίμων για την ενίσχυση του συσσιτίου για απόρους δημότες ΑΜ 42  ”

 

 

Μοιράσου την σελίδα