Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023

 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 2η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 17-1-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή δωρεάς από την Eurobank A.E. προς το Δήμο μας (ηλεκτρονικός εξοπλισμός και έπιπλα)

2. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη που αφορά σε ασφάλιση οχήματος του  Δήμου  Αγίων Αναργύρων- Καματερού, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Δήμου έπειτα από δωρεά

3.  Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη που αφορά σε ασφάλιση οχήματος του  Δήμου  Αγίων Αναργύρων- Καματερού, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Δήμου έπειτα από δωρεά

4. Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης Οικονομικών Προσφορών της Υπηρεσίας  με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Α.Α.Κ..» ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον  Φ.Π.Α.24% , Αρ. Μελέτης 116/2022 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 176206

5. ΄Εγκριση των Πρακτικών Αποσφράγισης και Αξιολόγησης: α) Δικαιολογητικών και Τεχνικών Προσφορών και β) Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρων για τη δημιουργία ή/και αναβάθμιση στάσεων στο Δ.Α.Α.Κ.”, ενδ.προϋπ/σμού 97.340,00 € συμπερ. Του Φ.Π.Α. 24%, αρ.μελ. 92/2021 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ  173688

6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ.Α.Α.», Α.Μ. 108/2021

7.  Λήψη απόφασης για σύναψη μισθωτικής σύμβασης  για το ακίνητο  επί της Λ. Φυλής αρ. 26,  ιδιοκτησίας του Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού

 

Μοιράσου την σελίδα