Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 31η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 20 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & I.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Διαγραφή οφειλών από  δαπάνη κατασκευής αγωγού ακαθάρτων επί της οδού

    Μουσσών 9

2.  Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, προκήρυξης, βάσει του άρθρου 32 του Ν.4412/2016

3.   Λήψη απόφασης α) περί εξειδίκευσης πίστωσης του κωδικού Κ.Α. 00.6495.0013 του Προϋπολογισμού του Οικονομικού ΄Ετους 2021 με τίτλο: «Αποζημίωση σε θιγόμενους από υπαιτιότητα του Δήμου» και β) περί σύναψης εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση του Αθανασίου Μαργιολακιώτη, λόγω φθοράς του  οχήματός του

4. Λήψη απόφασης για παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους για τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2021

5. Λήψη απόφασης περί ορισμού Δικαστικού Επιμελητή για το έτος 2021 για τις επιδόσεις των δικογράφων και εγγράφων του Δήμου

6. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ» (Α.Μ. 129/2020)

7. Απαλλαγή υπόλογου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής,  που αφορά σε τέλη διέλευσης μεταφορικών μέσων του Δήμου

8. Εξειδίκευση πίστωσης, για άπορο δημότη

9.   Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών/τεχνικών προσφορών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ΑΑ συστήματος 107030 (ΑΜ 142/2020 - Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΔΙΕΥΡΥΝΩ)  

Μοιράσου την σελίδα