Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2022, που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς,  στις 26 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010.    
     
Παρακαλούμε, να έχουμε τη δήλωση της ψήφου σας, επί των παρακάτω θεμάτων, απαντώντας με σχετικό mail, μέχρι ώρα 15:00 της 26ης Οκτωβρίου 2022.

1. Λήψη απόφασης επί της έφεσης που έχει ασκήσει η εργαζόμενη στη Δ/νση Πολιτισμού-Αθλητισμού του Δήμου μας κ. Φρύνη Βρεττού-χορεύτρια-χορογράφος- εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών  

2. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, με τον αναπληρωτή του, για τον ισολογισμό- αποτελέσματα χρήσης Δήμου έτους 2022 και καθορισμός αμοιβής τους -εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

3.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού  Δήμου ο.ε 2022

 

 

   

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα