Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 16 Νοεμβρίου 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην 50η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ.Δημοκρατίας και Ι.Μέρλα), στις 16-11-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1) ΄ Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια υλικών για το Τεχνικό Συνεργείο (Α.Μ. 63/2021)

 

2)  Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών, μηνός Οκτωβρίου 2021

 

3) ΄Εγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και σύναψης σύμβασης για την ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, με τίτλο: “Πλήρης υποστήριξη και ασφάλεια διαδικτυακής πύλης”

 

4)  Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αίτησης Χρυσάνθης Κοκκορομύτη του Θεοδώρου εξώδικου καθορισμού τιμής μονάδος για την καταβολή της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στην ισχύουσα αντικειμενική αξία της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4315/2014

 

5)   Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αίτησης Παρασκευής Μπακογιάννη του Αθανασίου εξώδικου καθορισμού τιμής μονάδος για την καταβολή της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στην ισχύουσα αντικειμενική αξία της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4315/2014

 

6)  Καθορισμός τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινοχρήστων

χώρων για το έτος 2022

 

7)  Καθορισμός τελών διαφήμισης του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού έτους 2022

 

8)  Καθορισμός μειώσεων και απαλλαγών τελών καθαριότητας και φωτισμού και δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για ειδικές κοινωνικές κατηγορίες

 

9) Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2022

 

10) ΄Εγκριση απολογισμού – ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2020 του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

 

11) Υποβολή  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με την αρ. 1906/25-10-2021 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

 

12) Κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το οικον.έτος 2022 του Δήμου μας, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 7261/22-2-2013 και τις διατάξεις του αρ. 202 του Ν. 4555/2018

 

Μοιράσου την σελίδα