Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ» (α.μ. 26/2021), προϋπολογισμού 2.550.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του Έργου θα καλυφθεί από το ΕΤΠΑ (ΠΔΕ 2.118.000,00€) και από Πόρους του Δήμου (432.000,00€).
Ο Διαγωνισμός (με Α/Α 193871) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14η Δεκεμβρίου 2022 (14/12/2022), ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:45.

 

ΑΜ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΥΡ 3 ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΤΥΡ 2-3 ΦΡΕΑΤΙΟ

ΤΥΡ 2-2 ΦΡΕΑΤΙΟ

ΤΥΡ 2-1 ΦΡΕΑΤΙΟ

ΤΥΡ 1-2

ΤΥΡ 1-1

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ο2-2

Ο2-1

Ο1

Μ3 ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ

Μ2 ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ

Μ1 ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ

ΑΜ 

Μοιράσου την σελίδα