Αντιδήμαρχοι


Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Ζαλακούδης Δημήτριος

 


Αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο όλων των Τμημάτων των Διευθύνσεων Οικονομικών και  Διοικητικών Υπηρεσιών  του Δήμου, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
 • Τη συνυπογραφή μετά των προϊσταμένων των παραπάνω  Διευθύνσεων όλων των εγγράφων, αποφάσεων κ.λπ. που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
 • Την ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία διακίνησης των υπηρεσιακών εγγράφων τόσο μεταξύ των υπηρεσιών όσο και προς άλλες υπηρεσίες και τρίτους.
 • Την εποπτεία και συντονισμό για θέματα του Συνήγορου του Πολίτη.
 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο του Τμήματος  Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο  των ΚΕΠ.
 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο των Αποκεντρωμένων δημοτικών Υπηρεσιών Κοινότητας Καματερού.
 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • Την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Την υπογραφή ως διατάκτη στις αποφάσεις  ανάληψης  υποχρέωσης του Δήμου Αγίων Αναργύρων  - Καματερού.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.

 

Επίσης ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος ορίζεται Αναπληρωτής Δημάρχου.

 


Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - Δόμησης
Δανάκος Στέφανος

 


Αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Πολεοδομικών εφαρμογών, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου εκτός του Τμήματος Τεχνικού Συνεργείου και Συνεργείου Ηλεκτροφωτισμού.
 • Την εποπτεία και την ευθύνη όλων των θεμάτων που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
 • Υπεύθυνος για την διαχείριση των θεμάτων της Δημοτικής Περιουσίας.
 • Την εποπτεία και την ευθύνη επικίνδυνων κτισμάτων.
 • Την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων της Υπαίθριας διαφήμισης.
 • Την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη επί κυκλοφοριακών/συγκοινωνιακών θεμάτων
 • Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Πρασίνου
Νταούτης Γεώργιος

 


Αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο των Τμημάτων Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Οχημάτων-Μηχανημάτων Έργου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
 • Την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό και έλεγχο της συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και συντονισμό για θέματα ανακύκλωσης.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

Αντιδήμαρχος Ασφάλειας, Πολιτικής Προστασίας & Καθημερινότητας του Πολίτη
Βαβλαδέλης Δημήτριος

 


Αρμοδιότητες:

 • Το συντονισμό των δράσεων καθημερινότητας του δημότη.
 • Την εποπτεία και  συντονισμό δράσεων και ενεργειών που αφορούν στη διαφάνεια και την εξυπηρέτηση  των δημοτών και ειδικότερα  τη διαφάνεια στις σχέσεις του Δήμου προς τρίτους και την απρόσκοπτη πρόσβαση του πολίτη σε κάθε πληροφορία που τον αφορά.
 • Την εποπτεία και ευθύνη για τα αδέσποτα ζώα.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Την εποπτεία και την ευθύνη για την πυρασφάλεια των κτιριακών υποδομών του Δήμου.
 • Την εποπτεία και  ευθύνη επί των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας, Διαχείρισης Κρίσεων.
 • Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας.
 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και εμποροπανηγύρεων.
 • Την ευθύνη συντονισμού δράσεων Εθελοντισμού.
 • Την εποπτεία και συντονισμό δράσεων και ενεργειών που αφορούν στην τοποθέτηση και λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης.

Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων. Την ευθύνη συντονισμού δράσεων για την μέριμνα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ). Την εποπτεία, ευθύνη και  συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα.


Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης, Τοπικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας
Καΐση Αγγελική

 


Αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και συντονισμό για θέματα ανακύκλωσης.
 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό για θέματα υποστήριξης και ανάπτυξης της τοπικής αγοράς. 
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού - Αθλητισμού
Αποστόλου Ηλίας

 


Αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό για θέματα Πολιτισμού και ανάδειξης αρχαιοτήτων και κτιρίων του πολιτισμού.
 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό σε θέματα αθλητισμού, αθλητικών προγραμμάτων, μαζικού αθλητισμού και Γυμναστηρίων.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων τoυ.

 

Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Θεμάτων 

Τσελέκας Μιχαήλ 

Αρμοδιότητες:

Άμισθη Αντιδημαρχία Προγραμματισμού Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Θεμάτων 

 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 •  Την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και μέσων που παρέχονται απ’ ευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Την εξωστρέφεια και διεθνή προβολή και αναγνώριση του Δήμου.
 • Την εποπτεία, ευθύνη και παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
 • Την τέλεση Πολιτικών γάμων.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

 Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

Στάθης Ευάγγελος 

Αμισθη Αντιδημαρχία Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης 

 • Την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό και καλή λειτουργία  των θεμάτων παιδείας.
 • Καταγραφή  θεμάτων καθημερινότητας των σχολείων.
 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό θεμάτων Δια Βίου Μάθησης.
 • Πρόεδρος ΔΕΠ
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

    Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.

Από την εκχώρηση αρμοδιοτήτων εξαιρείται η αρμοδιότητα εισαγωγής θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία παραμένει στο Δήμαρχο ως τελική υπογραφή ύστερα από την προσυπογραφή των θεμάτων από τους  αρμόδιους Αντιδημάρχους.

 

                                                                                                                                                                     

 

 

Μοιράσου την σελίδα