Αντιδήμαρχοι


Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
Ζαλακούδης Δημήτριος

 


Αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο όλων των Τμημάτων των Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
 • Τη συνυπογραφή μετά των προϊσταμένων της παραπάνω Διελύθυνσης όλων των εγγράφων, αποφάσεων κ.λπ. που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο του Τμήματος  Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Την υπογραφή ως διατάκτη στις αποφάσεις  ανάληψης  υποχρέωσης του Δήμου Αγίων Αναργύρων  - Καματερού.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.

 

Επίσης ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος ορίζεται Αναπληρωτής Δημάρχου.

 


Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών
Μανταφούνη Αικατερίνη

 


Αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο όλων των Τμημάτων των Διευθύνσεων Διοικητικών Υπηρεσιών  του Δήμου, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
 • Την ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία διακίνησης των υπηρεσιακών εγγράφων τόσο μεταξύ των υπηρεσιών όσο και προς άλλες υπηρεσίες και τρίτους.
 • Την εποπτεία και συντονισμό για θέματα του Συνήγορου του Πολίτη.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο  των ΚΕΠ.
 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο των Αποκεντρωμένων δημοτικών Υπηρεσιών Κοινότητας Καματερού.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων της.

 

 


Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - Δόμησης
Δανάκος Στέφανος

 


Αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Πολεοδομικών εφαρμογών, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου εκτός του Τμήματος Τεχνικού Συνεργείου και Συνεργείου Ηλεκτροφωτισμού.
 • Την εποπτεία και την ευθύνη όλων των θεμάτων που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
 • Υπεύθυνος για την διαχείριση των θεμάτων της Δημοτικής Περιουσίας.
 • Την εποπτεία και την ευθύνη επικίνδυνων κτισμάτων.
 • Την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων της Υπαίθριας διαφήμισης.
 • Την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη επί κυκλοφοριακών/συγκοινωνιακών θεμάτων
 • Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Πρασίνου
Νταούτης Γεώργιος

 


Αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο των Τμημάτων Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Οχημάτων-Μηχανημάτων Έργου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
 • Την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό και έλεγχο της συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και συντονισμό για θέματα ανακύκλωσης.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης
Καΐση Αγγελική

 


Αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και συντονισμό για θέματα ανακύκλωσης.
 • Την ευθύνη συντονισμού για θέματα εθελοντισμού. 
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού - Αθλητισμού
Αποστόλου Ηλίας

 


Αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό για θέματα Πολιτισμού & αθλητισμού, πολιτιστικών & αθλητικών προγραμμάτων, μαζικού αθλητισμού και Γυμναστηρίων.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Ορίζεται μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 • Ορίζεται μέλος της Οικονομική Επιτροπής.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων τoυ.

Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Θεμάτων
Τσελέκας Μιχαήλ

 

Αρμοδιότητες:

Άμισθη Αντιδημαρχία 

 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 •  Την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και μέσων που παρέχονται απ’ ευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Την εξωστρέφεια και διεθνή προβολή και αναγνώριση του Δήμου.
 • Την εποπτεία, ευθύνη και παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
 • Την τέλεση Πολιτικών γάμων.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας και Ανάπτυξης
Παπαγεωργίου Περικλής

 

Άμισθη Αντιδημαρχία 

Αρμοδιότητες: 

 • Την εποπτεία, ευθύνη, και συντονισμό για την ανάδειξη αρχαιοτήτων και κτιρίων του πολιτισμού.
 • Την εποπτεία, ευθύνη, και συντονισμό για θέματα υποστήριξης και ανάπτυξης της τοπικής αγοράς.
 • Την εξωστρέφεια και διεθνή προβολή και αναγνώριση του Δήμου.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.

 

 

Από την εκχώρηση αρμοδιοτήτων εξαιρείται η αρμοδιότητα εισαγωγής θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία παραμένει στο Δήμαρχο ως τελική υπογραφή ύστερα από την προσυπογραφή των θεμάτων από τους  αρμόδιους Αντιδημάρχους.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

 

Μοιράσου την σελίδα