ΚΕΠ

ΚΕΠ

Η Διεύθυνση των Κ.Ε.Π. επιδιώκει τη διευκόλυνση της καθημερινότητας του πολίτη, αναβαθμίζοντας την ποιότητα της ζωής του, με τις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες της, την απλούστευση των διαδικασιών και...

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας  είναι αρμόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού, το συντονισμό δράσεων που αφορούν την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών ή άλλων καταστροφών στην...

Ληξιαρχείο

Ληξιαρχείο

Τα βασικά ληξιαρχικά γεγονότα (γέννηση, γάμος, σύμφωνο συμβίωσης,  θάνατος κ.α.) καθώς και οι μεταβολές αυτών (βάφτιση, υιοθεσία, διαζύγιο, αναγνώριση, διορθώσεις κ.α.) δηλώνονται στο Ληξιαρχείο του Δ...

Δημοτολόγιο

Δημοτολόγιο

Το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης έχει ως αρμοδιότητα την τήρηση  και ενημέρωση των μητρώων  δημοτολογίου και αρρένων σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες, τη διεκπεραίωση θεμάτων ιθαγένεια...

Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων και Ηλεκτροφωτισμού

Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων και Ηλεκτροφωτισμού

Το Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων και Συνεργείου Ηλεκτροφωτισμού είναι αρμόδιο για τη διαχείριση προβλημάτων της καθημερινότητας. Συγκεκριμένα συγκροτεί και οργανώνει τα τεχνικά συνεργεία και επιβλέπει την...

Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριό...