Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τον Πρώτο Παιδικό σταθμό Καματερού

Περίληψη Διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του νηπιακού παραρτήματος του Α΄Δημοτικού Παιδικού Σταθμού δημοτικής κοινότητας Καματερού δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού

Ο Δήμαρχος Αγ. Αναργύρων- Καματερού προκηρύσσει Δημοπρασία φανερή προφορική μειοδοτική ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου, για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του νηπιακού παραρτήματος του Α΄Δημοτικού Παιδικού
Σταθμού δημοτικής κοινότητας Καματερού δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τον σκοπό που προορίζεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν με την Διακήρυξη.(ΑΔΑ: 6Κ68Ω62-ΠΨΞ)
Έως τις 30-04-2024 και ώρα 15.00 οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στο Δήμο προσφορές ενδιαφέροντος στις οποίες πρέπει να προσδιορίζονται και να περιγράφονται λεπτομερώς τα προσφερόμενα ακίνητα ως προς τη θέση, την έκταση, τη λειτουργικότητα, τον
εξοπλισμό κ.τ.λ. Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 1.560,00€ (χιλίων πεντακοσίων εξήντα ευρώ). Η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία επιστρέφεται στον αναδειχθησόμενο τελευταίο μειοδότη κατά την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως και την εγκατάσταση του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού στο ακίνητο. Στους λοιπούς που θα λάβουν μέρος στη δημοπρασία η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται μετά το πέρας αυτής.

Οι προσφορές αποστέλλονται στην Επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81 η οποία μετά από επιτόπια έρευνα κρίνει για την καταλληλότητα των προσφερόμενων ακινήτων και για το αν τηρούνται οι όροι της οικείας διακηρύξης και συντάσσει σχετική έκθεση.
Μετά από τα ανωτέρω ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων Καματερού ορίζει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και καλεί με απόδειξη να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνον εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου και όπως λεπτομερέστατα με τις δ/ξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 270/81 ορίζεται.

Πληροφορίες για την διακήρυξη του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Γραφείο Προσόδων και Ακίνητης Περιουσίας, Διεύθυνση Λ. Δημοκρατίας 61, Άγιοι Ανάργυροι, στο τηλέφωνο 2132023647 και e-mail: vogiatzi@agankam.gov.gr.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

 

Μοιράσου την σελίδα