Εγκαταλελειμμένα Οχήματα

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Η τήρηση των διατάξεων για τα εγκαταλελειμμένα οχήματα (Π.Δ. 116/04) αποτελεί μέριμνα των οικείων Ο.Τ.Α. και καθίσταται κομβικής σημασίας για το Δήμο μας με σκοπό τη βελτίωση της εικόνας της πόλης, την προστασία της δημόσιας υγείας, τη μέριμνα για το περιβάλλον και την αειφορία.

Τον τελευταίο χρόνο έγιναν περισσότερες από 250 αυτοψίες, απομακρύνθηκαν 81 οχήματα από τον Δήμο μας ενώ 87 οχήματα απομακρύνθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους.   

Σύμφωνα με το Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/5-3-2004) ένα όχημα για να χαρακτηριστεί ως εγκαταλελειμμένο θα πρέπει να πληροί κάποια από τις παρακάτω προϋποθέσεις :

α) να εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες,
β) να εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες, και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής,
γ) να εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του,
δ) να αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για την δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται δεν δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Εάν μετά την αυτοψία των αρμοδίων υπαλλήλων διαπιστωθεί ότι το όχημα πληροί μία εκ των παραπάνω προϋποθέσεων επικολλάται σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο, που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλελειμμένο.

Η αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει τις Υπηρεσίες Ασφάλειας για διενέργεια έρευνας προς εξακρίβωση περίπτωσης κλοπής, υπεξαίρεσης ή εμπλοκής σε εγκληματική πράξη, και στην περίπτωση που το όχημα φέρει πινακίδες κυκλοφορίας ενημερώνεται το Υπουργείο Μεταφορών και η οικεία Δ.Ο.Υ. προς αναζήτηση των στοιχείων ταυτότητας των ιδιοκτητών, καθώς και η αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ), και με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί αποστέλλεται έγγραφη ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Μετά την παρέλευση 45 ημερών από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου, εάν το όχημα δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του χαρακτηρίζεται ως όχημα στο τέλος κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)  περιέρχεται στην κατοχή του Δήμου και μεταφέρεται σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής.

Το όχημα από το χρόνο περισυλλογής του παραμένει για 10 ημέρες στο χώρο του εγκεκριμένου συστήματος συλλογής και αν μέσα σε αυτό το διάστημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν. Εάν το όχημα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση όπως προβλέπεται από το Π.Δ 116/04 για τα οχήματα Ο.Τ.Κ.Ζ.

Ο εντοπισμός των εγκαταλελειμμένων οχημάτων γίνεται είτε από τους αρμόδιους υπαλλήλους είτε από καταγγελία των πολιτών που μπορεί να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 213 2023686 ή 210 2614400 (γραμμή δημότη) ή 210 2690899 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση agankam@agankam.gov.gr   

Μοιράσου την σελίδα