Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Eπιτροπής Ποιότητας Ζωής

      Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  την 9η του μηνός Ιανουαρίου  έτους 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00,  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση,  στην αίθουσα του Πάρκου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης του Δήμου μας - Λ.Δημοκρατίας 61 ΄Αγιοι Ανάργυροι (σύμφωνα με το έγγραφο Υπ.Εσωτ.αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/ΟΙΚ.17530/13-9-2021), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 138/5-1-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προεδρεύοντα του Δημοτικού Συμβουλίου (δηλ.του Δημοτικού Συμβούλου της παράταξης του Δημάρχου, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους) κ. Γεωργίου Νταούτη,  κατά τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν.4555/18 και 2 του Ν.4623/12, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

       Παρόντος του Δημάρχου κ. Γεωργίου-Σταύρου Τσίρμπα, και παρόντος του υπαλλήλου του Δήμου κ. Ανδρέα Πετούση, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αναστάσιο Αθανασόπουλο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών, παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα τριάντα έξι (36) μέλη και απόντα τα πέντε (5) μέλη,  ονομαστικά οι :

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

                       ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ρόεδρος  Δ.Σ.)

1.  ΔΗΜΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 1. ΝΤΑΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2.  ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

 1. ΒΑΒΛΑΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3.  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

 1. ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

4.  ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΡΙΖΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 1. ΤΡΙΓΚΑ ΝΙΚΗ

5.  ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 1. ΖΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 1. ΚΑΪΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΙΑΣ

 

 1. ΔΑΝΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

 1. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

 

 1. ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

 1. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ-ΓΕΝΤΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

 1. ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 1. ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 1. ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

 1. ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

 1. ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 κ. Γεωργίου – Σταύρου Τσίρμπα

 1. ΜΑΝΑΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
 1. ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 1. ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 1. ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 1. ΜΠΙΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
 1. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 1. ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

 1. ΒΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 1. ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 1. ΖΑΧΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

 1. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

 1. ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

 1. ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 1. ΠΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ

 

 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ

 

 1. ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 1. ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 1. ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 1. ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημ.Κοιν.Καματερού κ.  Κων/νος Δρόσος, ενώ απών είναι ο Πρόεδρος της Δημ.Κοιν. Αγίων Αναργύρων κ. Ευάγγελος Αντωνίου

 

 

 

 

            Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Αθανασόπουλος, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει, στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα, από 9-1-2022 ως 31-12-2023.

            Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά έξι (6) τακτικά μέλη, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης, τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

            Από τα έξι (6) εκλεγόμενα μέλη της 9μελούς Οικονομικής Επιτροπής, τα δύο (2) μέλη, προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη ο Δήμαρχος.

            Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,3,4 και 6 του άρθρου 74 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, στην Οικονομική Επιτροπή:

- η Παράταξη “Καθαρή Πρόταση” δικαιούται 2 εκλεγόμενα μέλη,

- η Παράταξη “΄Αγιοι Ανάργυροι-Καματερό, Πόλη Αλληλεγγύης και Δημιουργίας” δικαιούται 1

   εκλεγμένο μέλος

- η Παράταξη “Πόλη του Αύριο” δικαιούται 1 εκλεγμένο μέλος

- η Παράταξη “Αλληλεγγύη, η δύναμή μας” δικαιούται 1 εκλεγμένο μέλος

- η Παράταξη “Λαϊκή Συσπείρωση” δικαιούται 1 εκλεγμένο μέλος

 

            Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κάλεσε τις δημοτικές παρατάξεις, να καταρτίσουν ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους τους, για την πλήρωση των θέσεων που δικαιούνται στην  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

            Ακολούθως, κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να επιλέξουν μυστικά το ψηφοδέλτιο που επιθυμεί ο κάθε ένας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

            Από τους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης: “Καθαρή Πρόταση”, έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τέσσερις (4) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Βαβλαδέλης Δημήτριος, Κοτσίνης Σπύρος, Τρίγκα Νίκη και Καίση Αγγελική.

            Από τους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης: “΄Αγιοι Ανάργυροι-Καματερό, Πόλη Αλληλεγγύης και Δημιουργίας”, έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Παπαναγιωτάκη Μαρία και Μαλτέζος Ιωάννης.

            Από τους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης: “Πόλη του Αύριο”, έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής, δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Μανάρας Σταμάτιος και Σπαθαριώτης Εμμανουήλ.

            Από τους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης: “Αλληλεγγύη, η δύναμή μας, έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Δημόκα Αικατερίνη και Δημητρόπουλος Ανδρέας.

            Από τους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης: “Λαϊκή Συσπείρωση”, έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Καραβίδας Μιχαήλ και Ζάχαρη Βασιλική.

 

            Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των έξι (6) τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

            Κάθε Σύμβουλος, ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό, ίσο με το συνολικό αριθμό εκλεγομένων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

            Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας, διαπιστώθηκαν απ’ το Προεδρείο, τα ακόλουθα:

Από την Παράταξη: “Καθαρή Πρόταση”:

-  η υποψήφια κ. Τρίγκα Νίκη, έλαβε εννέα (9) ψήφους,

-  η υποψήφια κ. Καίση Αγγελική, έλαβε οκτώ (8) ψήφους,

-  ο υποψήφιος κ. Κοτσίνης Σπύρος, έλαβε επτά (7) ψήφους,

-  ο υποψήφιος κ. Βαβλαδέλης Δημήτριος, έλαβε έξι (6) ψήφους

 

Συνεπώς, τις δύο (2) έδρες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1. Τρίγκα Νίκη (τακτικό μέλος)

2. Καίση Αγγελική (τακτικό μέλος)

 

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι υπόλοιποι δύο (2) υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ως ακολούθως:

1. Κοτσίνης Σπύρος (αναπληρωματικό μέλος)

2. Βαβλαδέλης Δημήτριος (αναπληρωματικό μέλος)

   

Από την Παράταξη: “΄Αγιοι Ανάργυροι-Καματερό, Πόλη Αλληλεγγύης και Δημιουργίας” :

-  η υποψήφια  κ. Παπαναγιωτάκη Μαρία,  έλαβε πέντε (5) ψήφους,

-  ο υποψήφιος κ. Μαλτέζος Ιωάννης, έλαβε έξι (6) ψήφους,

 

Συνεπώς, τη μία (1) έδρα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, ο  Δημοτική Σύμβουλος:

1.  Μαλτέζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)

Αναπληρωματικό μέλος, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, είναι η Δημοτικός Σύμβουλος:

1. Παπαναγιωτάκη Μαρία  (αναπληρωματικό μέλος)

 

Από την Παράταξη: “Πόλη του Αύριο” :

-  ο υποψήφιος  κ. Μανάρας Σταμάτιος,  έλαβε τέσσερις (4) ψήφους,

-  ο υποψήφιος κ. Σπαθαριώτης Εμμανουήλ,  έλαβε τρεις (3) ψήφους,

 

Συνεπώς, τη μία (1) έδρα της Επιτροπής Ποιότητας, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, ο  Δημοτικός Σύμβουλος:

1. Μανάρας Σταμάτιος (τακτικό μέλος)

Αναπληρωματικό μέλος, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος:

1. Σπαθαριώτης Εμμανουήλ (αναπληρωματικό μέλος)

 

 

Από την Παράταξη: “Αλληλεγγύη, η δύναμή μας” :

-  ο υποψήφιος  κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας, έλαβε τέσσερις (4) ψήφους,

-  η υποψήφια κ. Δημόκα Αικατερίνη, έλαβε τρεις (3) ψήφους,

 

Συνεπώς, τη μία (1) έδρα της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, ο  Δημοτικός Σύμβουλος:

1. Δημητρόπουλος Ανδρέας (τακτικό μέλος)

Αναπληρωματικό μέλος, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, είναι η Δημοτικός Σύμβουλος:

1. Δημόκα Αικατερίνη (αναπληρωματικό μέλος)

 

Από την Παράταξη: “Λαϊκή Συσπείρωση” :

-  η υποψήφια  κ.Ζάχαρη Βασιλική, έλαβε τέσσερις (4) ψήφους,

-  ο υποψήφιος κ. Καραβίδας Μιχαήλ,  έλαβε τρεις (3) ψήφους,

 

Συνεπώς, τη μία (1) έδρα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, η  Δημοτικός Σύμβουλος:

1. Ζάχαρη Βασιλική (τακτικό μέλος)

Αναπληρωματικό μέλος, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος:

1. Καραβίδας Μιχαήλ (αναπληρωματικό μέλος)

 

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη θητεία από 9-1-2022 ως 31-12-2023, ως εξής:

 

Τακτικά μέλη:  1. Τρίγκα Νίκη 2. Καίση Αγγελική  3. Μαλτέζος Ιωάννης 

4. Μανάρας Σταμάτιος 5. Δημητρόπουλος Ανδρέας 6. Ζάχαρη Βασιλική

 

Αναπληρωματικά μέλη: 1. Κοτσίνης Σπύρος 2. Βαβλαδέλης Δημήτριος  3. Παπαναγιωτάκη Μαρία 4. Σπαθαριώτης Εμμανουήλ 5. Δημόκα Αικατερίνη 6. Καραβίδας Μιχαήλ

 

 

Μοιράσου την σελίδα