Εργασίες για την προσαρμογή των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Εργασίες για την προσαρμογή των Β/Φ Σταθμών του Δ.Α.Α.Κ. στις προδιαγραφές του Π.Δ.99/2017» (α.μ. 120/2021)

 

Ο Δήμαρχος των Αγίων Αναργύρων-Καματερού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Εργασίες για την προσαρμογή των Β/Φ Σταθμών του Δ.Α.Α.Κ. στις προδιαγραφές του Π.Δ.99/2017» (α.μ. 120/2021), προϋπολογισμού 569.000,00ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠ.ΕΣ., Ε.Ε.Τ.Α.Α., Δ.Α.Α.Κ.).

Ο Διαγωνισμός (με Α/Α 183703) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4η Νοεμβρίου 2021 (04/11/2021), ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:25

 

Τεύχη Δημοπράτησης

Ενημέρωση προσωπικών δεδομένων 

Espd Request

Μοιράσου την σελίδα