Βιώσιμη Μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων

«Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού»
Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Πρόσκληση:

Βιώσιμη αστική κινητικότητα, μικροκινητικότητα (last mile transportation), ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών μετακινήσεων  με κωδικό 14.6iv.33.33.9.1 (α/α ΟΠΣ 4950, ΑΔΑ: ΨΞΓΡ46ΜΤΛΡ-Φ5Π) 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 

Άξονας Προτεραιότητας:

Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ) 

Τίτλος Πράξης:

Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Απόφαση Ένταξης: 

Η υπ’αρ. πρωτ. ΕΥΔΕΠ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4063/15-04-2022 απόφαση Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΑΔΑ ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β)

Ποσό Χρηματοδότησης:

379.907,00 ευρώ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 

Σκοπιμότητα

Mείζων ζήτημα του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού είναι η ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών με σκοπό την βέλτιστη ποιότητας ζωής και εξυπηρέτησης των δημοτών. Τα κύρια κυκλοφοριακά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο Δήμος είναι ότι εκτός από τους ιδιώτες οδηγούς, τους οδικούς άξονες του δήμου χρησιμοποιούν πλήθος υπερτοπικών λεωφορειακών γραμμών καθώς και απορριμματοφόρα και άλλα βαρέα οχήματα τα οποία κινούνται από και προς τον ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων. Επιπλέον, δεν υπάρχουν επαρκείς υποδομές για τα ποδήλατα, παρόλο που η μετακίνηση με ποδήλατο έχει αρχίσει και αυξάνεται στην περιοχή και παρόλο που η τοπογραφία στο μεγαλύτερο μέρος του Δήμου είναι τέτοια που θα την επέτρεπε. 

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των προαναφερόμενων προβλημάτων της μικροκινητικότητας, ο Δήμος ήδη εκπονεί Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και, παράλληλα, έχει δημοπρατήσει την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης για το σύνολο του Δήμου. Η περιοχή των Αγίων Αναργύρων διαθέτει ποδηλατόδρομο 1,8 χλμ ενώ έχουν εκπονηθεί  μελέτες αναπλάσεων που αφορούν και στις δύο Δημοτικές Ενότητες και στις οποίες προβλέπονται ποδηλατόδρομοι με τελικό σκοπό τη σύνδεσή τους και τη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου το οποίο θα συνδέεται και με τον υπερτοπικής σημασίας πόλο έλξης το Πάρκο «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Επιπροσθέτως, ο Δήμος Α.Α.Κ. συμμετέχει ενεργά στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια το οποίο ενώνει τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες έχουν δεσμευτεί με δική τους βούληση να εφαρμόσουν τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επικράτειά τους. Οι συμμετέχουσες τοπικές αρχές μοιράζονται ένα κοινό όραμα απαλλαγής των πόλεων από τις ανθρακούχες εκπομπές και ενίσχυσης της ικανότητας προσαρμογής τους, όπου οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια. 

Η υλοποίηση της εγκεκριμένης πρότασης σε συνδιασμό με τις παραπάνω δράσεις θα συμβάλλει καθοριστικά προς την επίλυση μέρους των κυκλοφοριακών προβλημάτων και στην ανάπτυξη της αστικής και περιβαλλοντικής αναζωογόνησης. 

 

Περιγραφή / Στάδια Υλοποίησης

A) Υποέργο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Αγιών Αναργύρων - Καματερού» με προϋπολογισμό 371.907,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το υποέργο αυτό, αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο. Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την παρουσία προσωπικού. Πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος που θα δίδει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για όσο χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα σημεία στάθμευσης τα οποία θα είναι εγκατεστημένα σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου. Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε σταθμούς ενοικίασης και αυτόματης φόρτισής τους, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν θέσεις κλειδώματος/φόρτισης και θα επιτρέπουν τη φόρτιση των ποδηλάτων όσο αυτά είναι κλειδωμένα στον σταθμό. Το έργο περιλαμβάνει εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες. Μέσω των εν λόγω δράσεων επιδιώκεται η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών οχημάτων, το οποίο σε συνέργεια με τις λοιπές παρεμβάσεις (εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες μικροκινητικότητας, πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικρο-κινητικότητας) θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικρο-κινητικότητας. 

 

B) Υποέργο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Αγιών Αναργύρων - Καματερού» με προϋπολογισμό 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

  • Αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής για την υλοποίηση του υποέργου «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού» και συγκεκριμένα: 
  • Παροχή απαραίτητων τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών κατά την διάρκεια υλοποίησης των δράσεων μικροκινητικότητας. 
  • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
  • Συνδρομή στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου για την σύνταξη, συμπλήρωση και υποβολή Δελτίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) 
  • Υποστήριξη σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχειν αναλάβει στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που απορρέουν από την έγκριση και ένταξη των δράσεων που υλοποιούν 
  • Υποστήριξη στην παρακολούθηση της προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την εμπρόθεσμη εκτέλεση, ολοκλήρωση και παραλαβή των έργων 
  • Υποστήριξη για την τήρηση των φακέλων έργων/υποέργων, σε όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης 
  • Υποστήριξη για την προετοιμασία του Δήμου προκειμένου να ανταποκριθεί επιτυχώς σε τυχόν προβλεπόμενους ελέγχους 

 

 

Νέα-Ανακοινώσεις

Δημοπράτηση προμήθειας με τίτλο " ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ", η οποία αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον
Δήμο AAK.
-Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27 Ιανουαρίου 2023(27/01/2022) και ώρα 13:55.
-Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 3 Φεβρουαρίου 2023 (03/02/2023) και ώρα 10:00

 

Συνοδευτικό Υλικό

Μοιράσου την σελίδα