Έργα ΑΠΕ και ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων στην Δ.Κ Αγίων Αναργύρων

Έργα ΑΠΕ και ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων στην Δ.Κ. Αγίων Αναργύρων

(2ο, 3ο Γυμνάσιο & 1ο, 2ο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων)

 

Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Πρόσκληση:

Η υπ αρ. πρωτ. 952/27/03/2020 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια» (ΑΔΑ: 68ΨΛ7Λ7-Χ86

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική 

Άξονας Προτεραιότητας:

04: «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές»  

Τίτλος Πράξης:

Έργα Α.Π.Ε. και Ενεργειακή Αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων στη Δ.Κ. Αγ. Αναργύρων» (2ο και 3ο Γυμνάσιο και 1ο και 2ο ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων) 

Απόφαση Ένταξης: 

Η υπ αρ. πρωτ. 4065/31-12-2020  απόφαση της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ ΩΗΚ37Λ7-ΒΩΗ)

Ποσό Χρηματοδότησης:

620.000,00 ευρώ 

 

Σύντομη περιγραφή του έργου

Η παραδοσιακή προσέγγιση των ενεργειακών συστημάτων σε ένα κτίριο αφορούσε τη διασφάλιση των επιθυμητών εσωκλιματικών συνθηκών, με το ελάχιστο δυνατό αρχικό κόστος και, δευτερευόντως, τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Οι μεταβολές σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, οι τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και η συνειδητοποίηση των επιπτώσεων αυτής της πολιτικής, κυρίως στο αστικό περιβάλλον, μας οδηγούν υποχρεωτικά στον επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων σχεδιασμού και επιλογής ενός συστήματος θέρμανσης, ψύξης ή κλιματισμού. Στην ουσία, μάλιστα, οδηγούν σε διαφορετική θεώρηση του ρόλου των παραπάνω συστημάτων ως συνιστώσα του κτιρίου, αλλά και ως παράμετρο του σχεδιασμού του.

Το πρόβλημα της κατανάλωσης ενέργειας για την εξυπηρέτηση κτιρίων παραμένει ένα πολυσύνθετο τεχνικό και οικονομικό πρόβλημα, τη διάσταση του οποίου συνειδητοποιήσαμε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1970 με τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις. Ο ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίου και ιδιαίτερα κτιρίων με ειδικές απαιτήσεις, όπως είναι ένα σχολικό κτίριο ή μία δημόσια Υπηρεσία αποβλέπει σε πολλαπλά οφέλη, τα οποία κατηγοριοποιούνται σε: 

Ενεργειακά: Επιτυγχάνεται δραστική εξοικονόμηση ενέργειας, δεδομένου ότι μειώνονται οι απαιτήσεις θέρμανσης, κλιματισμού και φωτισμού του κτιρίου. 

Οικονομικά: Απομειώνεται σημαντικά το κόστος λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων. 

Περιβαλλοντικά: Μειώνονται οι εκπομπές αερίων ρύπων, τόσο οι άμεσες από την χρήση υδρογονανθράκων από τα συστήματα του κτιρίου όσο και οι έμμεσες από τη μείωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η υφιστάμενη ενεργειακή κατάταξη των σχολικών κτιρίων 2ο και 3ο Γυμνάσιο και 1ο και 2ο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι απαιτούνται δραστικές επεμβάσεις τόσο στο κέλυφος όσο και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτιρίων. Oι προγραμματισμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και οι τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, δύνανται να αποφέρουν ουσιαστική μείωση στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας των σχολικών συγκροτημάτων και κατ’ επέκταση στο λειτουργικό τους κόστος. 

Οι παρεμβάσεις που εξετάστηκαν αφορούν στη μείωση των θερμικών απωλειών με την προσθήκη θερμομόνωσης στο δώμα ή/και στο κέλυφος, την εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης, την εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED με ταυτόχρονη χρήση αισθητήρων φυσικού φωτισμού, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος και, τέλος την εφαρμογή λογισμικού συστήματος καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων (BEMS), με σκοπό την καταγραφή, παρακολούθηση και ορθολογική διαχείριση των ενεργειακών αναγκών των σχολικών κτιρίων.


.


 

Συμμετοχή Δήμου ΑΑΚ

Με την εφαρμογή των προτεινόμενων παρεμβάσεων τα κτίρια αναμένεται να αναβαθμιστούν στην κατηγορία Α+. Επιπρόσθετα, αναμένεται να επέλθει ουσιαστική μείωση της ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα και η οποία αντιστοιχεί στη λειτουργία των κτιρίων. 

Τα κριτήρια για την επιλογή των παρεμβάσεων στα 4 σχολικά κτίρια βασίστηκαν σε 3 άξονες:

Ο 1ος άξονας είναι επίτευξη των στόχων του προγράμματος που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και την παραγωγή ανανεώσιμης από κτήρια του Δήμου. 

Ο 2ος άξονας σχετίζεται με την διασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης στα κτήρια. 

Ο 3ος άξονας σχετίζεται με την μείωση της κατανάλωσης, των εκπομπών ρύπων και μείωση του ενεργειακού κόστος. 

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται με στόχο να εκπληρωθούν τα παραπάνω κριτήρια είναι η επιλογή συστήματος θέρμανσης με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα συμψηφίζεται ενεργειακά με την παραγωγή ενέργειας των ΦΒ συστημάτων. 

Ειδικότερα, οι επεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στο κέλυφος των κτιρίων είναι οι εξής:

1) Μόνωση Οροφής

2) Μόνωση Εξωτερικής Τοιχοποιίας περιμετρικά του κτιρίου του 1ου ΓΕΛ Αγ.Αναργύρων

Οι επεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στα συστήματα του κτιρίου είναι οι παρακάτω:

1) Εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης με συστοιχία αντλιών θερμότητας τύπου αέρος – νερού δύο θερμοδοχείων και χρήση του υφιστάμενου δικτύου και των σωμάτων θέρμανσης

2) Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από φωτιστικά τύπου LED

3) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα

4) Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS)

Η εγκατάσταση συστήματος BEMS αποσκοπεί και στην καταγραφή των καταναλώσεων ώστε να μπορεί μελλοντικά να διαπιστωθεί η εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και για την εξαγωγή συμπερασμάτων για την ενεργειακή συμπεριφορά των κτηρίων. 

Νέα-Ανακοινώσεις

  • Δημοπράτηση έργου στις 26 Ιανουαρίου 2022 (26/01/2022)
  • Ολοκλήρωση διαγωνισμού. Αναμονή ελέγχου από Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και στη συνέχεια υπογραφή Σύμβασης.
  • Υπογραφή σύμβασης 21 Φεβρουαρίου 2023.
     

Συνοδευτικό υλικό 

Μοιράσου την σελίδα