Ανάρτηση πινάκων κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων για την ανακοίνωση ΣΟΧ 3 2022

Προβαίνουμε σήμερα Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023, στην ανάρτηση  των πινάκων κατάταξης υποψηφίων  και των πινάκων απορριπτέων υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 19985/14-09-2022 Ανακοίνωσης  (ΣΟΧ 3/2022)  με ΑΔΑ: 6Ρ6ΝΩ62-Π7Ι, για πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας έως 31.08.2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης, για τις ειδικότητες ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, για την υλοποίηση  της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην  προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία,  σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου  2022 - 2023» στους νηπιακούς & βρεφονηπιακούς  σταθμούς  του Δήμου
 
Ακολουθούν:

- Πίνακας κατάταξης υποψηφίων για ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

-Πίνακας κατάταξης ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

-Πίνακας κατάταξης ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

-Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων για την ειδικότητα ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και

-Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων για την ειδικότητα ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων.


Από τους αναρτηθέντες πίνακες κατάταξης υποψηφίων προσλαμβάνονται :

-Οι  τρεις (3) πρώτοι  αναγραφόμενοι υποψήφιοι για την ειδικότητα ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

Οι τρεις (3) πρώτοι αναγραφόμενοι υποψήφιοι για την ειδικότητα ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
- Οι δύο (2) πρώτοι αναγραφόμενοι υποψήφιοι για την ειδικότητα ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

 

Μοιράσου την σελίδα