Ανάρτηση πινάκων κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων για την ΣΟΧ 1 2024

Προβαίνουμε σήμερα Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024, στην ανάρτηση  των πινάκων κατάταξης υποψηφίων, των πινάκων προσληπτέων  και των πινάκων απορριπτέων υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 24091/08.11.2023 Ανακοίνωσης  (ΣΟΧ 1/2024) για πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για τις ειδικότητες ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, ΔΕ Οδηγών και ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  του Δήμου
 
Ακολουθούν:

-Πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τις ειδικότητες ΔΕ Οδηγών

-Πίνακες κατάταξης προσωπικού ΥΕ Καθαριότητας

-Πίνακες προσληπτέων  για τις ειδικότητες ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

-Πίνακες προσληπτέων για τις ειδικότητες ΔΕ Οδηγών
-Πίνακες απορριπτέων υποψηφίων για τις ειδικότητες ΔΕ Μηχανημάτων Έργου και

-Πίνακες απορριπτέων υποψηφίων ΔΕ Οδηγών

Για την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις με τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.

 

Μοιράσου την σελίδα