Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 8

Προβαίνουμε σήμερα Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021, στην ανάρτηση  του πίνακα κατάταξης υποψηφίων  και του πίνακα απορριπτέων της υπ’ αριθμ. 15845/05-08-2021 Ανακοίνωσης  (ΣΟΧ 8/2021) για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για τον εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: proslipseis@agankam.gov.gr  

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων θα ανακοινωθεί ο τελικός πίνακας επιτυχόντων προσληπτέων στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Μοιράσου την σελίδα