Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για απασχόληση εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητάς του και ειδικότερα:
-ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων διάρκειας έως 31.07.2023
-ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, διάρκειας οκτώ (8) μηνών
-ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Υδραυλικών, διάρκειας οκτώ (8) μηνών
-ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Ελαιοχρωματιστών, διάρκειας οκτώ (8) μηνών

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 11.10.2022 έως και 20.10.2022.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Γραφείο Προσωπικού
Δημοκρατίας 61
Τ.Κ. 135 61  Άγιοι Ανάργυροι
υπόψη κ. Θεοδωροπούλου

Εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερόμενων στο συνημμένο παράρτημα, το οποίο θα πρέπει να διαβάσουν με προσοχή, καθώς περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής.

Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρ. 206 του Ν.4820/2021, όπως τροποποιήθηκε από το άρ. 40 του Ν.4839/2021), για το προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» και στα ΚΑΠΗ, συνεπώς και για τον προσλαμβανόμενο μέσω της παρούσας ανακοίνωσης, ισχύει ο υποχρεωτικός εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού COVID-19.

Κατεβάστε τα απαραίτητα αρχεία:

Ανακοίνωση πρόσληψης με αρ. πρωτ. 15833/2022
Έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης
Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ (10.06.2021)

 

 

Μοιράσου την σελίδα