Ανακοίνωση πρόσληψης για τη ΣΟΧ 1 2023

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της δράσης
«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην  προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία,  σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου  2022 - 2023»

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (6 ωρών) διάρκειας έως 31.-8.2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης, για τις ανάγκες των δομών των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)  εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητάς του και ειδικότερα:

-Τριών (3) ατόμων,  ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών Νηπιαγωγών

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Πέμπτη 26.01.2023 έως και Δευτέρα  06.02.2023.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Γραφείο Προσωπικού
Δημοκρατίας 61
Τ.Κ. 135 61  Άγιοι Ανάργυροι
υπόψη κ. Θεοδωροπούλου τηλ. επικοινωνίας :2132023674-673-671

Εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερόμενων στο συνημμένο παράρτημα, το οποίο θα πρέπει να διαβάσουν με προσοχή, καθώς περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής.


Κατεβάστε τα απαραίτητα αρχεία:

•    Ανακοίνωση πρόσληψης με αρ. πρωτ. 25231/23.11.2022 (ΑΔΑ: Ψ2ΨΞΩ62-ΗΝ4)
•    Έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό  ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ
•    Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ (10.06.2021)

 

Μοιράσου την σελίδα