Ανακοίνωση πρόσληψης 82 ατόμων

Ανακοίνωση με αρ. πρωτοκόλλου 15845/05.08.2021 (ΣΟΧ 8/2021) για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων. 

                                                             Ανακοινώνουμε:

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ογδόντα δύο (82) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών, καθαριστριών σχολικών μονάδων μερικής απασχόλησης για τις ανάγκες καθαρισμού σχολικών μονάδων. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (5 εργάσιμες ημέρες) αρχίζει τη Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021 και λήγει την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: 

proslipseis@agankam.gov.gr, απαραιτήτως υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. 

Κατεβάστε τα απαραίτητα αρχεία: 

-Ανακοίνωση ΣΟΧ 8/2021

-Έντυπο αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης

-Παράρτημα ΙΙ με οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης, επισημάνσεις για τα προσόντα και δικαιολογητικά που απαιτούνται. 

 

 

Μοιράσου την σελίδα