Ανακοίνωση πρόσληψης 82 ατόμων μερικής απασχόλησης για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου

Ανακοίνωση πρόσληψης 82 ατόμων μερικής απασχόλησης για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου


Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 17363/28.07.2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Ανακοινώνουμε:

την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ογδόντα δύο (82) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων μερικής απασχόλησης (4 ωρών)  για τις ανάγκες  καθαρισμού σχολικών μονάδων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (10 εργάσιμες ημέρες) αρχίζει την Τρίτη 1 Αυγούστου 2023 και λήγει τη Δευτέρα 14 Αυγούστου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλλουν με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρχείο αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: agankam@agankam.gov.gr απαραιτήτως υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή.

Κατεβάστε τα απαραίτητα αρχεία:
-    Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 17363/28.07.2023
-    Έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης
-    Παράρτημα ΙΙ με οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης, επισημάνσεις για τα προσόντα και δικαιολογητικά που απαιτούνται

 

Μοιράσου την σελίδα