Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή της Οδού Κ. Παλαμά της Δ.Κ. Καματερού με σκοπό την ασφαλή κυκλοφορία και προσβασιμότητα» (α.μ. 135/2020), προϋπολογισμού 5.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.


Ο Διαγωνισμός (με Α/Α 189674) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05/07/2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΤΕΥΧΗ ΑΜ 135/2020

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 

Η/Μ

Μοιράσου την σελίδα