Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για τη σύναψη σύμβασης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο “Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Aποδοτική Yλοποίηση της Πράξης” (MIS5074776), προϋπολογισμού 88.000,00ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α.24%.

Ο Διαγωνισμός (με Α/Α 155964) θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 (10/03/2022) και ώρα 14:20

ΑΜ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

 

Μοιράσου την σελίδα