Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης μελέτης με τίτλο «Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αγ. Αναργύρων Καματερού» AM 184 2020

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής , σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 2 και 4 του Ν. 4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης μελέτης με τίτλο «Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού», προεκτιμώμενης αμοιβής 122.562,57€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ο Διαγωνισμός (με Α/Α 185948) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24η Ιανουαρίου 2022 (24/01/2022), ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:50.

Ενημέρωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

ΑΜ 184-2021 Τεύχη δημοπράτησης 

Μοιράσου την σελίδα