Εκμίσθωση κυλικείου του 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Καματερού

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι
        Ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου του 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ-1ου ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  (Αρ. μαθητών 492) (ΈΛΛΗΣ & ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ, Καματερό,  τηλ.: 210-2311488 & 210-2312359 φαξ), για εννέα  (9) χρόνια. (ΚΥΑ αρ.64321/Δ4/16.05/2008 (ΦΕΚ1003/30-05-2008 τεύχος Β')  όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 (ΦΕΚ 2646Β/25-08-2016) επίσης όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 45243 gd4 20-4-2023 (ΦΕΚ 2607 Β.21-4-2023)
Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης των κυλικείων των δημοσίων σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης γίνεται μόνον κατόπιν διαγωνισμού σε συνάρτηση με:
α) την τιμή της προσφοράς,
β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,
γ) την πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια,
δ) τη μονογονεϊκή ιδιότητα,
ε) την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ, την πιστοποίηση είτε μέσω του ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων(ΕΣΥΔ).

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερομένου στον διαγωνισμό είναι:
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
η) Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό καταβάλλεται
ποσό εγγύησης τουλάχιστον πεντακόσια (500,00) Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία δηλώνεται είτε ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου είτε ότι εμπίπτουν στην εξαίρεση της παρ. 3δ).
ι) Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας,
ια) πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ, ΕΟΠΠΕΠ ή άλλων εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-προσφορών καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό από τους ενδιαφερόμενους είναι μέχρι και τη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  30/06/2023 και ώρα 13:00π.μ., στο γραφείο της Ββάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού (Βας. Γεωργίου Β΄14 - Καματερό ΤΚ 13451 τηλ.: 2132039953).

Προσοχή η έναρξη της διαδικασίας του πλειοδοτικού διαγωνισμού είναι στις 13:01πμ στις 30/06/2023 στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης, Βας. Γεωργίου Β΄14, Καματερό.
Η αποσφράγιση  των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας  του Διαγωνισμού την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/06/2023 και ώρα 13:30π.μ. στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής ( Βας. Γεωργίου Β΄14)  Καματερό,  τηλ.  2132039953).
 

Μοιράσου την σελίδα