Εκπόνηση σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στον Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ Α.Α.Κ.» α/α ΕΣΗΔΗΣ: 176206

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού
Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η γενική υπηρεσία με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Α.Α.Κ.», προϋπολογισμού 60.000,00ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α.24%.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Πάροχοι) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 (16/11/2022) και ώρα 13:35.

Τεύχη Δημοπράτησης

Πράσινο Ταμείο

Μοιράσου την σελίδα