Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» α/α ΕΣΗΔΗΣ: 171360

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού , 
Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η γενική υπηρεσία με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού», προϋπολογισμού 48.000,00ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α.24%.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Πάροχοι) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη (27/09/2022) και ώρα 13:55.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 (04/10/2022) και ώρα 10:30.
 Κατεβάστε τα πλήρη τεύχη της δημοπράτησης:

Τεύχη Δημοπράτησης

 

 

Μοιράσου την σελίδα