Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Ο Δήμαρχος των Αγίων Αναργύρων-Καματερού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού» (α.μ. 175/2020), προϋπολογισμού 190.000,00ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

Ο Διαγωνισμός (με Α/Α 183372) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:05

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ESPD REQUEST V2

Μοιράσου την σελίδα