Περίληψη διακήρυξης για τη μίσθωση Δημοτικού Κτηνιατρείου

Ο Δήμαρχος Αγ. Αναργύρων- Καματερού προκηρύσσει  δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση Δημοτικού Κτηνιατρείου στον Δήμο Αγ. Αναργύρων-Καματερού . Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στην Δ.Κ.Καματερού,σε κεντρικό σημείο και ο εκμεταλλεύσιμος χώρος του να έχει επιφάνεια από 100 τ.μ. εως 120 τ.μ..

Να είναι  κατάλληλο για τον σκοπό που προορίζεται, δηλ. την στέγαση και λειτουργία του  Δημοτικού Κτηνιατρείου του Δήμου Αγίων Αναργύρων –Καματερού, έτοιμο, ελεύθερο και σε άριστη κατάσταση, ισόγειος χώρος, με δυνατότητα διαμόρφωσης για πρόσβαση σε εμποδιζόμενα άτομα να έχει ηλεκτρικό ρεύμα, πλήρη εγκατάσταση παροχής ύδατος,  2 WC,παροχή τηλεφωνικής γραμμής και  να εξυπηρετείται  από συχνά δρομολόγια μέσων μαζικής μεταφοράς. Επίσης  να είναι  προσβάσιμο από επαγγελματικά οχήματα μεσαίου μεγέθους ως προς την στάθμευση αυτών, έχοντας δυνατότητα αποκλειστικής χρήσης δύο τουλάχιστον θέσεων στάθμευσης για οχήματα της υπηρεσίας. Τέλος να πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας αερισμού , θέρμανσης ,ψύξης και κλιματισμού ,σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τους όρους ασφαλείας και υγιεινής των εργαζομένων, δημοτών και ασθενών ζώων.

Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για δέκα (10) έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει εντός 10  ημερών  να καταθέσουν στο Δήμο προσφορές ενδιαφέροντος στις οποίες να προσδιορίζονται και να περιγράφονται λεπτομερώς τα προσφερόμενα ακίνητα. Οι προσφορές αυτές  θα βρίσκονται σε φάκελο και θα παραδίδονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αγ. Αναργύρων- Καματερού,  οι οποίοι θα γράφουν απ’ έξω την επωνυμία του ενδιαφερομένου  και  τα στοιχεία της πρόσκλησης (τίτλος, αριθμός πρωτοκόλλου).

Στην συνέχεια θα διαβιβαστούν οίκοθεν από το Δήμο στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ 270/81, η οποία μετά από επιτόπια έρευνα θα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους διακήρυξης και θα συντάξει σχετική έκθεση εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της. Η έκθεση μαζί με τους φακέλους των προσφορών θα επιστραφούν στο Δήμο, ο οποίος θα μεριμνήσει για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Όσων ιδιοκτητών τα ακίνητα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας, θα ειδοποιηθούν με έγγραφη πρόσκληση από τον Δήμαρχο που θα προσδιορίζει την ημέρα και ώρα της δημοπρασίας.

Πληροφορίες για την διακήρυξη του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Γραφείο Προσόδων και Ακίνητης Περιουσίας,  Διεύθυνση Λ. Δημοκρατίας 61, Άγιοι Ανάργυροι, στο τηλέφωνο 2132023647 και e-mail: vogiatzi@agankam.gov.gr .

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα