Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών διάρκειας 24 μηνών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ καυσίμων και λιπαντικών διάρκειας 24 μηνών» (2022-2024), ενδεικτικού προϋπολογισμού 945.553,40 ΕΥΡΩ πλέον  Φ.Π.Α.24% και πλέον δικαιώματος προαίρεσης.


Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 (07/10/2022) και ώρα 13:55.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 (14/10/2022) και ώρα 10:00

Η διενέργεια της δημοπρασίας και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:
1.Ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
2.Το N.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
3.Το Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010).
4.Το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') “Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»”
5.Κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ. Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προμήθειας.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την ποσότητα που θα προσφερθεί (άρθρο 72 ν.4412/16).
Η εγγύηση συμμετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει, θα πρέπει να είναι απαραίτητα συντεταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο (άρθρο 72§4 του Ν4412/16).
Η προσφορά μπορεί να αφορά μία ή και περισσότερες από τις ομάδες προμηθειών της μελέτης ή μπορεί να αφορά και το σύνολο της μελέτης.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 12 μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προβλέπεται το δικαίωμα προαίρεσης (option).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132023696 (κ.Ελένη Σιέρρα) και 2132023692 (κ.Ηλίας Τσακανίκας), στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

 

Μοιράσου την σελίδα