Πρόσληψη σχολικών καθαριστριών 2022-2023

Ανακοίνωση πρόσληψης 82 ατόμων μερικής απασχόλησης για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου


Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 16539/25.07.2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

                                                                                          Ανακοινώνουμε

Την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ογδόντα δύο (82) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων μερικής απασχόλησης (4 ωρών)  για τις ανάγκες  καθαρισμού σχολικών μονάδων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (10 εργάσιμες ημέρες) αρχίζει την Τετάρτη 27  Ιουλίου και λήγει την Τρίτη 9 Αυγούστου 2022

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλλουν με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρχείο αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: agankam@agankam.gov.gr, απαραιτήτως υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή.


Κατεβάστε τα απαραίτητα αρχεία:
-    Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 16539/25.07.2022
-    Έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης
-    Παράρτημα ΙΙ με οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης, επισημάνσεις για τα προσόντα και δικαιολογητικά που απαιτούνται

 

Μοιράσου την σελίδα