Σύνθετη μελέτη για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού, με την ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος»

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Σύνθετη μελέτη για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού, με την ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE-IP AdaptInGR
(A.M. 125/2021)

Ο Δήμαρχος των Αγίων Αναργύρων-Καματερού, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής , σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 2 και 4 του Ν. 4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης μελέτης με τίτλο «Σύνθετη μελέτη για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού, με την ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE-IP AdaptInGR, προεκτιμώμενης αμοιβής 203.707,11€ (πλέον Φ.Π.Α.24%).
Ο Διαγωνισμός (με Α/Α 185551) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25η Ιανουαρίου 2022 (25/01/2022), ημέρα Τρίτη και ώρα 13:20

 

 Α.Μ. 125-2021_ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μοιράσου την σελίδα