Όροι διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης κυλικείου Κλειστού Αθλητικού Γυμναστηρίου στο Καματερό

Λαμβάνοντας υπόψη:

1)Tις  διατάξεις του Ν. 3463/2006 (κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)

2)Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010  (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης)

3)Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτων

4)Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 259/2020  περί έγκρισης εκμίσθωσης Κυλικείου Κλειστού Αθλητικού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Καματερού

5) Την με αρ. 5/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του Κλειστού Γυμναστηρίου Καματερού

 

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων- Καματερού προκηρύσσει  προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου του κλειστού αθλητικού  Γυμναστηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού

 

Ά ρθρο 1ο Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Η δημοπρασία θα είναι φανερή και θα διενεργηθεί στις …………….. στο Δημοτικό Κατάστημα (Ι. Μέρλα και Δημοκρατίας αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)  από την Επιτροπή Διενέργειας των Δημοπρασιών για την μίσθωση, εκμίσθωση και εκποίηση ακινήτων του άρθρου 1 του Π.Δ 270/81, για το έτος 2022, όπως θα οριστεί  με .απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 2ο Δημοσίευση διακήρυξης.

Η διακήρυξη δημοσιεύεται με επιμέλεια του Δημάρχου δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου, σε δημόσια μέρη του Δήμου (www.agankam.gov.gr).

'Αρθρο 3ο Χώρος προς  εκμίσθωση.

Το κυλικείο βρίσκεται εντός του  κλειστού αθλητικού Γυμναστηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, επί των οδών Θεοτόκου, Ελευθερίας και Αγ. Νεκταρίου,  εκτάσεως 14 τ.μ.. Στον εκμισθωμένο χώρο συμπεριλαμβάνονται ο αγωνιστικός χώρος, οι κερκίδες, τα αποδυτήρια, οι τουαλέτες, το ιατρείο, το γραφείο διαιτητών, οι αίθουσες και οι κοινόχρηστοι χώροι.

Αρθρο 4ο Διάρκεια σύμβασης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για 3 έτη και παρέχεται το δικαίωμα ανανέωσης για άλλο ένα (1 έτος), μετά από αίτηση του διαχειριστή τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την λήξη της αρχικής σύμβασης και την έγγραφη συναίνεση του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού, υπό τον όρο ότι έχουν τηρηθεί οι όροι της παρούσας κατά την διάρκεια της μισθωτικής σύμβασης.

Αρθρο 5ο Χρήση.

 Ο χώρος του κυλικείου θα χρησιμοποιηθεί  αποκλειστικά ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.                                             

- Ο μισθωτής θα αναλάβει αποκλειστικά το κόστος λειτουργίας του κυλικείου και το κόστος συντήρησης μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Επίσης ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση καθαριότητας του περιβάλλοντος χώρου, των κερκίδων , των αποδυτηρίων, των τουαλετών , του ιατρείου, το γραφείου διαιτητών και την διατήρηση των κοινόχρηστων χώρων ευπρεπών  και την συντήρηση αυτών.

 - Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να προσλάβει συνέταιρο ή να ενοικιάσει τον χώρο του κυλικείου σε έτερο επαγγελματία, υπό την προϋπόθεση να συνεχίσει να έχει την αποκλειστική ευθύνη απέναντι στον Δήμο για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία όλων των χώρων του γηπέδου.

 -Με το συμφωνητικό που θα υπογραφεί θα γίνει και πλήρης καταγραφή των κινητών πραγμάτων και εξοπλισμού που θα παραχωρηθούν στον  μισθωτή, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου παραδόσεως-παραλαβής το οποίο θα αποτελέσει παράρτημα του συμφωνητικού. Οποιοδήποτε κινητό αντικείμενο προσθέσει ο εκμισθωτής στην διαμόρφωση των χώρων και όχι μόνο, με την λήξη της σύμβασης  έχει δικαίωμα να το πάρει πίσω.

- Το ελάχιστο όριο μηνιαίου μισθώματος είναι 200,00 ευρώ. Ως ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος ορίζεται το ποσοστό 10% επί του καταβαλλόμενου μισθώματος του τελευταίου μισθωτικού έτους.

Εκτός από την υποχρέωση καταβολής  του μηναίου μισθώματος ο μισθωτής βαρύνεται με την καταβολή κάθε τέλους, φόρου ή εισφοράς ( δημόσιου ή δημοτικού ) βαρύνει το μίσθιο.

μισθωτής βαρύνεται επίσης με την καταβολή της δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, τηλεφώνου, τελών καθαριότητας, υποχρεούται δε στην καταβολή της δαπάνης εγκατάστασης των μετρητών κατανάλωσης.

μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή των αναλογούντων ασφαλιστικών εισφορών και στην έκδοση βιβλιαρίου υγείας από την αρμόδια Διεύθυνση Υγιεινής, για το προσωπικό που θα απασχολήσει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ουδεμία φέρει ευθύνη ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού, υπό την ιδιότητά του ως εκμισθωτής.

μισθωτής υποχρεούται να ασφαλίσει με δικές του δαπάνες το μίσθιο και τον εξοπλισμό του, ως συμβατική υποχρέωση, από τους κινδύνους πυρκαγιάς καθώς και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καθ' όλη την διάρκεια της μισθωτικής σύμβασης.

Αρθρο 6ο Κατάθεση προσφορών.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνει  για μεν τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του, για δε τα νομικά πρόσωπα τους όπως ορίζεται κατωτέρω:

Για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του.

Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης Ε.Π.Ε. από το διαχειριστή της εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις.

Για τις Ανώνυμες Εταιρείες Α.Ε. από το νόμιμο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο με το πρακτικό του όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ.

Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν ως απλά αλλά ευκρινή φωτοαντίγραφα επί ποινή αποκλεισμού.

Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων συμμετέχουν στη δημοπρασία με αντιπροσώπους απαιτείται η προσκόμιση παραστατικού νόμιμης εκπροσώπησης ήτοι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκτός από την περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών όπου οι εκπρόσωποι ορίζονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο.

Αρθρο 7ο Δικαιολογητικά συμμετοχής στην δημοπρασία

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει  στο πρωτόκολλο του Δήμου επί ποινή αποκλεισμού τα κατωτέρω δικαιολογητικά:.

-Αστυνομική ταυτότητα είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του.

-Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για αποδοχή ορισμού αξιόχρεου  εγγυητή με πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του καθώς και το ΑΦΜ του.  Ο εγγυητής  θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την

εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

-Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας συμμετέχοντα και  εγγυητή του που ισχύουν κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας.

-Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου :

α) του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στη δημοπρασία

β) των διαχειριστών σε περίπτωση ομορρύθμων Ο.Ε και ετερορρύθμων Ε.Ε. και των Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης.

γ) του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας Α.Ε.

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου περί των  αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο.

-Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών δανείων ποσού ίσου με το 10% του  ΕΤΗΣΙΟΥ ή ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ.

Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσού ίσου προς το 10% του ποσού της συνολικής σύμβασης για την εξασφάλιση της τήρησης όλων των όρων της σύμβασης.

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα παραμείνει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης, θα αποδοθεί δε στον μισθωτή μετά τη λήξη της σύμβασης και την κατά τους όρους αυτής εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων αυτού.

-Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι δεν έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση σε βάρος του ούτε έχει κηρυχτεί σε πτώχευση ούτε βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή και εκκαθάρισης.

-Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας ότι ο συμμετέχων και ο εγγυητής του δεν έχουν ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς τον Δήμο ή αν τυχόν έχουν τέτοιες έχουν ήδη εισαχθεί σε ρύθμιση και ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους ανελλιπώς.

-Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος στη δημοπρασία ή του νόμιμου εκπροσώπου του περί του ότι:

α)Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

β)Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ

γ) Οτι δεν υφίστανται οφειλές- οικονομικές υποχρεώσεις του προς προηγούμενους

Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας είτε πρωτότυπα είτε φωτοαντίγραφα εκτός της φορολογικής ενημερότητας η οποία θα πρέπει να είναι πρωτότυπη ή θεωρημένη όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 8ο-Διεξαγωγή δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα από την Επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση. Η δημοπρασία δύναται να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισμού εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Σχετικά με τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η οικεία Επιτροπή και η απόφασή της καταχωρείται στα πρακτικά.

Αν κάποιος συμμετέχει για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η Επιτροπή παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και τις εγγυήσεις και καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής του.

Στη συνέχεια η Επιτροπή μονογραφεί ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών. Η τυχόν απόφαση της περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία ως μη πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης αναγράφεται στα πρακτικά.

Ακολούθως δέχεται προφορικά προσφορές από εκείνους που έχουν υποβάλλει νομίμως όλα τα δικαιολογητικά. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τους προσφέροντες, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο. Τελευταίος διαχειριστής ανακηρύσσεται αυτός που θα καταθέσει τους πιο συμφέροντες όρους, και στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι του ενός, ο διαχειριστής θα ανακηρύσσεται κατόπιν κληρώσεως που θα διενεργηθεί. Στην περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος πλειοδότης προσφέρει τον ίδιο ποσό με τον ήδη διαχειριστή  του κυλικείου διατηρείται το δικαίωμα προτίμησης υπέρ του προηγούμενου διαχειριστή, εφόσον κατά την διάρκεια της συμβατικής σχέσης τηρούσε πιστά τους όρους της σύμβασης, για την διαφύλαξη  και την προστασία των δικαιωμάτων του Δήμου Αγίων Αναργύρων -Καματερού.

Μετά την λήξη της δημοπρασίας το πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τον διαχειριστή και τον εγγυητή του, ο οποίος καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος μετά του αναδειχθέντος διαχειριστή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, παραιτούμενος της ενστάσεως διαιρέσεως και διζήσεως.

Αν ο διαχειριστής αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της Επιτροπής εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του αναδειχθέντος διαχειριστή και εγγυητή αυτού με ελάχιστο όριο προσφοράς το επ’ ονόματι του κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής .

Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

Για τα πρακτικά της δημοπρασίας αποφασίζει το αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Άρθρο 9ο-Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού

Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας, η οποία μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αν το κρίνει ασύμφορο και να μην το κατακυρώσει στον τελευταίο διαχειριστή ή να ακυρώσει την δημοπρασία λόγω παραβάσεως τύπου της διαδικασίας ή για άλλο απολύτως αιτιολογημένο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο διαχειριστής και οι λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμία αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Δήμου λόγω μη εγκρίσεως του πρακτικού της δημοπρασίας από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο ή την εποπτεύουσας αρχή του.

Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο διαχειριστή γίνεται με επιδοτήριο έγγραφο που υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του διαχειριστή να το παραλάβει θυροκολλείται στην κατοικία αυτού και συντάσσεται έκθεση στην οποία υπογράφουν δύο μάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται και στον εγγυητή του.

Άρθρο 10ο-Υπογραφή σύμβασης

Ο τελευταίος διαχειριστής υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει θα καταπέσει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε νέα δημοπρασία σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δυο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια. Πάντως η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά υπό τον όρο της έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την ανωτέρω

επιτροπή.

Άρθρο 11ο-Επανάληψη Δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν διαχειριστής.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ή από το Γενικό Γραμματέα της Περιφερείας λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας,

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος διαχειριστής και ο εγγυητής τούτου αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου διαχειριστή και του εγγυητή του. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο διαχειριστή της εγκριτικής επί του

αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής αυτός δεν παρουσιάστηκε εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως.

Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δημοσιευμένης πέντε τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενεργείας της δημοπρασίας.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται επί της βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 12ο-Γενικές υποχρεώσεις

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να κάνει καλή χρήση του μισθίου, και του περιβάλλοντος χώρου.

Τον διαχειριστή βαρύνουν οι δαπάνες κατανάλωσης ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος κλπ, με την υποχρέωση να τηρεί ξεχωριστά ρολόγια ώστε να είναι δυνατός ο διαχωρισμός των λογαριασμών.

 Η μη εξόφληση των λογαριασμών αυτών ισοδυναμεί με μη εκπλήρωση των όρων στης σύμβασης με όλες τις σχετικές συνέπειες.

Ο διαχειριστής υποχρεούται σε τήρηση των όρων και όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα και αν ακόμη δεν κάνει χρήση του χώρου, η αδυναμία δε αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του μισθωτή.

Άρθρο 13ο -Διατήρηση κατάστασης χώρου

Ο διαχειριστής υποχρεούται να προστατεύει τον χώρο από κάθε καταπάτηση και γενικά να τον διατηρεί σε καλή κατάσταση διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Οφείλει δε σε κάθε περίπτωση για την τήρηση των όρων αυτών να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του Δήμου. Επίσης οποιαδήποτε άλλη επέμβαση στο χώρο στα πλαίσια που επιτρέπονται από το νόμο θα γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου.

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει πλήρως και για κάθε ζημιά (π.χ. πυρκαγιά κλπ) το χώρο.

Η επίπλωση αυτή, καθώς και κάθε κινητό μέρος του εξοπλισμού ανήκουν κατά κυριότητα στον διαχειριστή, ο οποίος μετά την αποχώρησή του από τον χώρο υποχρεούται να τα απομακρύνει από αυτόν. Ρητά συμφωνείται, ότι οποιαδήποτε εγκατάσταση έγινε ή τοποθετήθηκαν κινητά, τα οποία είναι πλέον εμπεπηγμένα στο έδαφος και η απομάκρυνσή τους θα προκαλέσει φθορά στον χώρο, αυτά παραμένουν μετά την λήξη της σύμβασης σε όφελος του χώρου.

Άρθρο 14ο-Πραγματική κατάσταση χώρου

Ο διαχειριστής με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δηλώνει ότι τον επισκέφθηκε από πριν, τον εξέτασε, τον βρήκε κατάλληλο και χωρίς ελαττώματα, του άρεσε απόλυτα για το σκοπό που τον προορίζει και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Ο Δήμος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του χώρου των οποίων έχει λάβει γνώση ο διαχειριστής μη υποχρεούμενος σε μη τήρηση όρων της σύμβασης ή λύση της ή αποζημίωσης του διαχειριστή.

Άρθρο 15ο–Αποζημίωση

Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για αποζημίωση αν καθυστερήσει η εγκατάσταση του διαχειριστή στον χώρο για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ούτε έχει υποχρέωση να αλλάξει όρους ή να λύσει τη σύμβαση.

Ο διαχειριστής αποκτά μόνο το δικαίωμα ισόχρονης παρατάσεως της συμβατικής διάρκειας για το χρονικό διάστημα μέχρι την εγκατάστασή του χωρίς υποχρέωση τήρησης των όρων 1-15 της σύμβασης για αυτό το διάστημα, εφόσον βεβαίως η καθυστέρηση εγκατάστασης οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου.

Άρθρο 16ο–Απόδοση της χρήσης

Ο διαχειριστής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να αποδώσει τον χώρο στην κατάσταση που τον παρέλαβε διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Μετά τη λήξη ή λύση τις μίσθωσης για οποιονδήποτε λόγο ο διαχειριστής εντός δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση σχετικού εγγράφου υποχρεούται να εκκενώσει το ακίνητο από τις εγκαταστάσεις τα έπιπλα του και τον εξοπλισμό του με δικές του δαπάνες και να αποκαταστήσει τις με δικές του δαπάνες τυχόν ζημίες που προκάλεσε στο χώρο και τις εγκαταστάσεις του Δήμου και να το αποδώσει άδειο και ελεύθερο.

Διαρκούσης τις σύμβασης ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί σε καμία απολύτως επισκευή, βελτίωση, τροποποίηση ή μεταβολή της διαρρύθμισης του χώρου, έστω και αναγκαία, αν δε, γίνει κάποια τέτοια –και μόνο κατόπιν τις έγγραφης συναίνεσης του Δήμου–, αυτή βαρύνει τον διαχειριστή, εκτός αυτών που προέρχονται εκ λόγων ανωτέρας βίας και κατ’ ενδεικτική περιγραφή σεισμός, πλημμύρα, καθίζηση κλπ.

Κάθε επισκευή, αναμόρφωση, τροποποίηση κ.α. του χώρου, θα παραμείνει μετά τη λήξη τις μισθώσεως σε όφελος του χώρου, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του διαχειριστή, δικαιουμένου του Δήμου να ζητήσει και την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση με δαπάνες του διαχειριστή ή να εγκρίνει αυτές και να απαγορεύσει τη μεταβολή τους, οπότε ο μισθωτής δε θα έχει οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή μεταβολής ή αφαίρεσής τους.

Απαγορεύεται απολύτως κάθε μετατροπή ή προσθήκη κλπ στον χώρο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Δήμου, κάθε δε μετατροπή ή προσθήκη που θα γίνει παραμένει μετά τη λήξη ή τη λύση τις σύμβασης σε όφελος του χώρου και του Δήμου, ο δε διαχειριστής παραιτείται από κάθε αποζημίωση ή αφαίρεση των γενομένων προσθηκών

Άρθρο 17ο–Δυνατότητα τροποποίησης

Η τυχόν τροποποίηση των όρων τις διακήρυξης ή και της υπογραφόμενης σύμβασης

θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφα αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού του όρκου. Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση υπό του Δήμου οποιουδήποτε δικαιώματος του άπαξ ή κατ’ επανάληψη δε θα σημαίνει παραίτηση από το δικαίωμα του.

Αν ο Δήμος εισπράξει χρήματα από τον διαχειριστή μετά την λήξη τις σύμβασης και την μη απόδοση του χώρου, αυτό δεν έχει την έννοια σιωπηρής παρατάσεως ή μισθώσεως, αλλά θεωρείται ως είσπραξη αποζημιώσεως χρήσεως για την μη έγκαιρη απόδοση του χώρου.

Άρθρο 18ο–Δαπάνες δημοσιότητας

Οι δαπάνες δημοσίευσης τις παρούσης, και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνουν εκείνον στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός.

Άρθρο 19ο–Πληροφοριακά Στοιχεία

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Οικονομική Υπηρεσία  (Λ.Δημοκρατίας 61,) τηλ. 213-2023646, 632) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ θα βρίσκονται αναρτημένα και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.agankam.gov.gr) 

 

 

Μοιράσου την σελίδα